Statsbudsjettet 2020:

Villreinen er budsjettvinner

Det er villreinen som er den store budsjettvinneren i våre områder. Ellers er det få direkte tiltak i Gudbrandsdalen.

Finansminister Siv Jensen la mandag fram statsbudsjettet for 2020.   Foto: Stortinget

Nyheter

Regjeringen foreslår å bevilge 8,5 millioner kroner til villrein. Dette skal blant annet gå til å opprette en kvalitetsnorm for villrein, verdiskaping i villreinfjella og til konkrete tiltak i villreinområdene. Dette er altså ikke bare i våre fjellområder. Regjeringen ønsker også å bruke 1,5 millioner kroner etablere et besøkssenter for rovdyr i Hedmark.

Regjeringen foreslår også å styrke arbeidet med tiltak for å ta vare på truet natur med 18 millioner kroner. Dette mener de skal bidra til at tilstanden til flere truede arter og naturtyper forbedres eller opprettholdes, og det vil gi midler til å gjennomføre tiltak for pollinerende insekter. Dette er et nasjonalt tiltak.

Hjerkinn skytefelt ryddes og tilbakeføres til natur i tråd med vedtak fra Stortinget, og skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020. Det er planlagt å bruke om lag 48 millioner kroner på tiltaket i 2020.

Det er lite satsing på veg i vårt nærområde. Det nærmeste prosjektet er utbedring av kryss og bru på Selsverket. E6 lenger sør har også fokus. E6 Kolomoen – Moelv i Stange, skal ferdigstilles til desember 2020 og på E6 Moelv – Øyer, er det planlagt åpning av første delstrekning E6 Storhove – Øyer i 2023.

Det er også ei stor satsing på E16 gjennom Valdres. Her skal seks strekninger og enkeltpunkter utbedres, til en kostnad på til sammen 412 millioner kroner. På RV15 er satt av midler til utbedring av Strynefjellstunnelene i Stryn kommune i Vestland og Skjåk kommune i Innlandet.

Det er satt av midler til flere utbedringer av Intercity Dovrebanen gjennom Hedmark, og det skal bygges flere dobbeltspor, målet er at dette skal gå helt fram til Lillehammer. Det er også satt av midler til ombygging av sittevogner til liggevogner på Dovrebanen.

Innen programområdet «Mer gods på bane» er det bare satt av midler til tiltak i Grue, Løten, Sør-Odal kommuner.

Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 10 millioner kroner i 2020. Totalt foreslås det bevilget 126,362 millioner kroner i 2020 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer.

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.
Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Innlandet vil bli prioritert i 2020.

I jordbruksoppgjøret 2019 er det avsatt 4 millioner kroner til områderettede tiltak for fjellandbruket i Trøndelag, Innlandet, Telemark og Vestfold og Viken.

Regjeringen foreslår å øke rammene til Innovasjon Norges innovasjonslåneordning med 200 mill. kroner, fra 1,2 mrd. kroner til 1,4 mrd. kroner. I 2018 mottok prosjekter fra Oppland 39,4 mill. kroner i tilsagn gjennom ordningen og Hedmark 15,6 mill. kroner.

Det er satt av midler til istandsetting av strekninger på Kongevegen over Dovrefjell på trøndelagssiden.