Norturasaken:

Regionrådet er uenige i Norturas utredningsmetode

– Vi mener en videreføring av Nortura Otta er klart lønnsomt, sier regionrådene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen. De er uenige i utredningsmetoden Nortura har brukt.

Regionrådet er uenige i Norturas utredningsmetode og mener videreføring av Otta er klart lønnsomt.  Foto: Arve Danielsen/Fjjuken

Regionrådsleder i Nord-Gudbrandsdal, Bjarne Eiolf Holø, har med seg regionrådet i Midt-Gudbrandsdal i kampen for anlegget på Otta.   Foto: Hans Erik Kjosbakken/Fjuken

Nyheter

De sier at de siden 28. mai har hatt tett dialog med Nortura, og senest onsdag 13. november en gjennomgang med et nærmest fulltallig konsernstyre.

– Vårt budskap er at det finnes alternativ til nedleggelse av Ottaanlegget som er mer lønnsomt og bedre for Nortura. Dette alternativet må vurderes grundig og objektivt, uttaler regionrådsleder Bjarne Eiolf Holø og ordfører i Sel, Eldri Siem i en pressemelding fra regionkontoret på Otta.

Holø og Siem uttaler seg på vegne av regionrådene i Nord- og Midt-Gudbrandsdal. Regionrådene har i fellesskap etablert et initiativ der ordførere, faglagene og ungdomsrådet utgjør styringsgruppen. En arbeidsgruppe bestående av Eldri Siem, Frode Damstuen og Tommy Rudihagen, arbeider daglig med saken. Sist fredag gikk et formelt notat til Norturas styremedlemmer og konsernsjef.

De er uenige i den metodikken Norturas administrasjon til nå har brukt når nedleggelse vurderes.

– De har sammenlignet et teoretisk kostnadsnivå etter nedleggelse med de samlede kostnader i driften i 2018. En slik vurderingsmetodikk medfører at lavere effektivitet på Rudshøgda enn på Otta og eventuelle «folk til overs» på Rudshøgda gjør det mer lønnsomt å legge ned Otta. Dette er åpenbart feil, sier Holø.

I dokumentet som er sendt til Norturas styre har de lagt fram en alternativ vurderingsmetode, der nedleggelse sammenlignes med hvilke effekter Nortura kan oppnå ved videreføring av Ottaanlegget. Med en slik vurderingsmetode er videreføring av anlegget lønnsomt.

– Vi kjenner også ganske godt til hva som er forskjellen på nedleggingsalternativet og det videreføringsalternativet som er lagt fram. Ut fra dette kan vi estimere forskjellen på disse to alternativene, sier ekstern ressurs i arbeidsgruppen, Tommy Rudihagen.

Han mener at mange av de gevinstene Nortura kan oppnå ved nedleggelse, kan også oppnås ved videreføring.

– Med alle de negative konsekvenser en nedleggelse vil medføre, er det da vanskelig å se at Nortura, ut fra forretningsmessige vurderinger, bør gå for nedleggelse. Selv med de feilmarginer vi må legge inn i vurderingene når vi ikke har innsikt i alle Norturas interne anliggender, framstår konklusjonen klar. Videreføring bør være attraktivt, sier Rudihagen.

– Når vi legger fram alternative analyser trår vi selvsagt selskapets administrasjon nær. Vi håper likevel at dette ikke oppleves problematisk, eller at eventuelle forhåndsinntatte meninger er til hinder for å finne gode løsninger. Vårt inntrykk er at Nortura er åpne for våre synspunkter, sier Siem.

Om ikke styret forkaster ideen om å legge ned Otta, har de bedt om at videreføringsalternativet utredes grundig. De sier de er orientert om at det er folk i Norturas administrasjon som har sett på det videreføringsalternativet som de har lagt fram.

I brevet som er sendt til Nortura skriver de blant annet at det i en uformell spørreundersøkelse som har vært utført denne høsten kommer fram at fire av fem produsenter i regionen sier at de vil forlate Nortura dersom anlegget på Otta legges ned.

– Et frafall på 80 prosent er nok ikke realistisk, og må bli sett i lys av situasjonen en nå står i. Svarene gir likevel signaler om den risikoen Nortura står overfor.

De har også regnet seg fram til at en videreføring av anlegget på Otta vil kreve en investeringsbehov som er 50 millioner lavere enn om alt samles på Rudshøgda.

– De nedsatte arbeidsgruppene, som skal sikre grundighet, åpenhet og objektivitet i utredningene, har derimot ikke vært involvert. Vi tar for gitt at disse arbeidsgruppene, inklusive medarbeidere ved Ottaanlegget, involveres i en grundig og objektiv vurdering av vårt framlagte alternativ, avslutter de.