Færre straffesaker til konfliktrådet

Det er registrert nedgang i antall straffesaker hos de tidligere konfliktrådene Hedmark og Oppland, som nå er samlet under Innlandet.

Konfliktrådene i Innlandet mottok 30 prosent færre straffesaker i 2019, sammenliknet med året før.  Foto: Free-Photos/Pixabay

- Det er bekymringsfullt hvis egnede saker ikke oversendes til konfliktrådet, sier konfliktrådsleder Siri Stormoen.  Foto: Konfliktrådet Innlandet

Nyheter

Konfliktrådene i Innlandet, som har 40 meglere over hele distriktet, mottok 595 saker i 2019. Voldssaker utgjør 40 prosent av straffesakene. Nabokonflikter og familiekonflikter utgjør 50 prosent av de sivile sakene. Totalt mottok Konfliktrådet Innlandet 232 straffesaker gjennom fjoråret, og dette tilsvarer en nedgang på 30 prosent fra 2018. Konfliktrådsleder Siri Stormoen sier i en pressemelding at en mulig årsak kan være overgangsproblemer i politireformen.

- Det er bekymringsfullt hvis egnede saker ikke oversendes til konfliktrådet. Et tett samarbeid med politiet vil prioriteres, skriver hun.

Gjenopprettende

Konfliktrådets virksomhet bygger på gjenopprettende prosesser som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, møtes ansikt til ansikt. Møtet har fokus på ansvar og konsekvenser.

I 2019 fikk 32 unge lovbrytere reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Dette tallet er stabilt fra fjoråret. Reaksjonene har fokus på gjenoppretting og tett oppfølging over tid for å forebygge ny kriminalitet. Som tidligere år utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Landsbasis

På landsbasis mottok konfliktrådene 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde.

Antall ungdomsstraffer har økt til 71 i 2019 fra 54 året før. Siden iverksettelsen i 2014 er 269 idømt ungdomsstraff, mens 1984 har fått ungdomsoppfølging. I denne aldersgruppen er det spesielt viktig at lovbrudd får umiddelbare konsekvenser. Konfliktrådet har i 2019 redusert tidsbruken betraktelig fra mottak av sakene til straffegjennomføringen er i gang. Gjennomsnittet er nå 68 dager, en nedgang fra 76 dager året før.

Inndelt etter politidistrikt

I tillegg til vold og trusler utgjør økonomiske konflikter 10,7 prosent av samlet sakstall (747 saker), nabokonflikter 9 prosent (627), naskeri 8,2 prosent (572) og krenkelser 7,1 prosent (496).

I løpet av 2019 er Konfliktrådet organisert etter samme geografisk inndeling som politidistriktene i Norge. Fra 22 til 12 konfliktråd, samtidig som samtlige 22 kontorer er opprettholdt med samme geografisk plassering og tilgjengelighet for publikum.

Konfliktrådene i Norge har 550 meklere over hele landet.