Fylkeskommunen kommer med krisepakke

Innlandet fylkeskommune lanserer en krisepakke for næringslivet

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen oppfordrer alle til å bidra som best de kan.   Foto: Innlandet fylkeskommune

Nyheter

– Nå må alle bidra som best de kan, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i en pressemelding.

Innlandet fylkeskommune melder at det i hele organisasjonen blir det nå sett på hvordan man kan frigjøre midler og få disse raskt i omløp for å strekke ut en hånd til et kriserammet næringsliv.

- Vi har allerede gjort mye, og rigger oss nå for ytterligere innsats. Samtidig er det viktig at nasjonale myndigheter gjør oss i stand til å bidra enda sterkere. Vi trenger nasjonale særbevilgninger for å redde de deler av næringslivet som er mest utsatt. Vi må alle bidra til å lindre smertene næringslivet kjenner på nå. Samtidig må vi sørge for muskler til den dagen vi kommer tilbake til en mer normalisert situasjon, mener han, sier Hagen.

Næring

Fylkeskommunen sier at mange aktører innen næringslivet ser svart på situasjonen, spesielt om dagens unntakstilstand drar ut i uker og måneder. Mange har allerede vært nødt til å permittere deler av eller hele arbeidsstokken, og flere vil komme i samme situasjon med langvarig stengte dører eller oppdrag som uteblir. Til tross for statlige krisepakker går det mot mange konkurser.

- Vi følger situasjonen til næringslivet nøye. Vi skal holde oppe aktiviteten på egne prosjekter, og vi vurderer også om vi har prosjekter som kan framskyndes, lover Hagen.

Fylkeskommunen går inn med 40 millioner kroner som krisetiltak rettet mot næringslivet – forutsatt at tiltakspakka blir godkjent i fylkesutvalget 31. mars.

Det samme gjelder for vedlikeholdsarbeid knyttet til fylkeskommunens egne bygg, der det er identifisert tiltak for vel 20 millioner kroner, og som fylkeskommunen mener kan iverksettes relativt raskt.

Samferdsel

Fylkeskommunen sier de allerede har vedtatt 100 millioner kroner ekstra til investeringer og oppgraderinger på fylkesvegene.

– Samferdselsavdelingen er allerede i prosess med å knytte til seg entreprenører for å gjennomføre tiltakene disse midlene skal brukes til. Vedlikeholdsoppgavene på fylkesvegnettet står i kø, etterslepet er beregnet til minst 3,7 milliarder kroner, og man kan raskt igangsette ikke-planlagt arbeid dersom det kommer statlige krisepakker til dette formålet. Vi har flere tusen kilometer med veg rundt omkring i hele Innlandet hvor vi kan lyse ut kontrakter på reetablering av grøfter og skifte av stikkrenner på kort varsel, sier Hagen.

Dersom staten kommer opp med en krisepakke på dette området, kan midlene settes i omløp umiddelbart.

Videregående opplæring

På området videregående opplæring er det ikke snakk om å stille midler til disposisjon, men det arbeides med både strakstiltak og tiltak for når situasjonen stabiliserer seg.

Det gjelder tiltak som vil understøtte og bidra til å lette situasjonen for lærlingene, for eksempel for lærlinger som ikke får avviklet fag- eller svenneprøven eller tverrfaglig eksamen til våren og lærlinger mister læreplassen og får utdanningsløpet avbrutt eller utsatt. Det blir også sett på hvordan man kan stimulere til å holde tallet på antall læreplasser oppe.

- Vi må kunne strekke oss langt for å finne fleksible løsninger, sier Even Aleksander Hagen.

Videre ses det på tiltak knyttet til voksnes læring, samt hvordan man kan utnytte styrkene til Fagskolen Innlandet. Om fagskolen klarer å bygge opp kapasitet, så kan den tilby en rekke ulike modeller for etter- og videreutdanning.


Dette står på tiltakslista:

· Et ekstra tilskudd på 350.000 kroner til hver SIVA-næringshage og deres programaktivitet.

· Forsterking av andre aktører i innovasjonsstrukturen, herunder inkubatorer, klynger og formaliserte nettverk.

· Destinasjonsselskaper reiseliv som vil bli sentrale i oppbygningen av næringa i etterkant av krisa.

· Støtte til Innovasjon Norge.

· Særskilte tiltak mot enkelte kommuner med særlige utfordringer (omstillingsmidler).

· Ekstra midler til bedriftsintern opplæring og kompetanse (BIO).

· Ekstra midler til støtteordningene Rekruttering og kompetanse innenfor landbruket (RK) og Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket (RT)

· Egne støtteordninger.

· Fylkeskommunen har allerede vedtatt 100 millioner kroner ekstra til investeringer/oppgraderinger på fylkesvegene.

· Innlandet fylkeskommune har varslet at det ikke vil bli noen endringer i de avtalte godtgjørelsene til drosje- og kollektivnæringen

· Tiltak på vel 20 millioner kroner til vedlikehold av egen bygningsmasse, og som kan iverksettes relativt raskt.

· Alle vedtatte bevilgninger til arrangementer/tiltak som ikke blir gjennomført utbetales.

· Utbetale tilskudd for hele året til institusjoner som står i fare for å få likviditetsproblemer på grunn av tapte billettinntekter/inntekter på aktiviteter.

· Alle vedtatte tilskudd til idrettsarrangementer blir utbetalt umiddelbart uavhengig av om det blir gjennomført eller ikke.

· Forsere utbetalinger av driftstilskudd til museene for å unngå likviditetsproblemer grunnet tapte billettinntekter.

· Etablering av ladeinfrastruktur i Innlandet.