Moskusbestanden på Dovrefjell er nå den høyeste på fem år - 40 dyr skal felles i vinter

Den andre kalvetellingen på Dovrefjell viser at moskusbestanden nå er den høyeste på fem år. Det er vedtatt å felle inntil 40 dyr i vinter, melder Miljødirektoratet.

Moskustellingen på Dovre som ble gjennomført 28. og 29. september, viste at det nå er 260 dyr i bestanden.   Foto: Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Trøndelag

Nyheter

Forvaltningsplanen for moskus har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i området som er definert som kjerneområdet for moskus på Dovrefjell. Tellingen som ble gjennomført 28. og 29. september viser at tallet på moskus nå er oppe i 260 dyr.

Miljødirektoratet har derfor fattet et vedtak om å ta ut inntil 40 dyr fram til utgangen av mars neste år.

– Ved å redusere bestanden ned mot bestandsmålet, reduseres også risikoen for at dyr vandrer ut av kjerneområdet og blir en trussel for mennesker og allmenn ferdsel. Samtidig vil sykdomsutfordringene i bestanden bli mindre, sier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører uttaket.

– Uttaket gjøres så skånsomt som mulig, og rettes derfor mot små grupper av dyr og enkeltindivid. Det er viktig for oss å gjøre dette på en måte som sørger for at de andre dyrene ikke endrer atferd, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

Lavere dødelighet blant kalv enn tidligere

– En av grunnene til at antall moskus er økt på Dovre, er at dødeligheten blant moskuskalver har vært en god del lavere enn snittet de siste årene. Vi har særlig i år registrert mindre sykdom enn tidligere år, noe som også har vært et mål med å holde bestanden på et nivå rundt 200 dyr, sier Morten Kjørstad.

I løpet av de siste årene har mange moskuskalver dødd av sykdommer som munnskurv eller lungebetennelse mellom juli og oktober. For å få et oppdatert tall på hvor mange dyr det faktisk er i fjellet ved inngangen til vinteren gjøres det en andre kalvetelling på høsten, i tillegg til den første kalvetellingen i juli.

Årets andre kalvetelling viser at det nå er omtrent 65 kalver på Dovrefjell, og rundt 195 voksne dyr, ifølge Miljødirektoratet.

Kalvetellingene ledes av Statens naturoppsyn. Oppdal Bygdeallmenning, fjellstyrene i Lesja og Dovre og fylkesmannen i Trøndelag bistår også i tellingene.