Alle satsar aukar frå nyttår: 5000 kroner i førelegg for mobilbruk

Førelegget for ulovleg bruk av mobiltelefon eller anna elektronisk utstyr medan ein køyrer bil, blir nesten tredobla frå 1. januar 2021. Satsane for alle forenkla førelegg aukar frå nyttår.
Nyheter

I dag er førelegget på 1700 kroner, samt to prikkar i førarkortet, ved ulovleg bruk av mobiltelefon eller anna elektronisk utstyr ved køyring. Frå nyttår blir denne satsen auka til 5000 kroner, samt at du får tre prikkar i førarkortet.

Endringa vart lagt fram i statsråd 11. desember, og vedteke av regjeringa. Den nye satsen trer i kraft 1. januar 2021.

Satsen på førelegget for bruk av mobil er langt frå det einaste som aukar frå nyttår. Faktisk vedtok regjeringa at satsane for alle forenkla førelegg for brot på vegtrafikkloven skal aukast frå denne datoen. Dagens satsar har ikkje vore endra sidan 2018, og auken er tilsvarande konsumprisindeksjusteringa frå 2018 til 2020.

– Bøter skal vera avskrekkande. Då må vi sørgje for at dei held eit nivå som er i takt med prisutviklinga, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide etter at forslaget vart vedteke den 11. desember.

Her får du ei oversikt over kva du har i vente av forenkla førelegg om du bryt fartsgrensa, og du blir stoppa av politiet. Det er med både ny og gamal bot. I tillegg kjem prikkar i førarkortet:

For 60-sone eller lågare

FartsoverskridingNy bot (kr)Gamal bot (kr)
5 km/t850800
10 km/t22502100
15 km/t40503800
20 km/t58505500
25 km/t90508500

Hastigheit over dette fører til førarkortbeslag.

For 70-sone eller høgare

FartsoverskridingNy bot (kr)Gamal bot (kr)
5 km/t850800
10 km/t22502100
15 km/t36003400
20 km/t50004700
25 km/t68006400
30 km/t90508500
35 km/t10 85010 200

Hastigheit over dette fører til førarkortbeslag.

90-sone eller høgare på motorveg

Fartsoverskriding på 36 km/t til og med 40 km/t: 11.300 (10.650)

Hastigheit over dette fører til førarkortbeslag.

I tillegg til desse førelegg-satsane for fartsbrot, er satsane for andre lovbrot i trafikken også sett opp, og fylgjande satsar er gjeldande frå 1. januar 2021:

• Køyre på raudt ljos: 7.250

• Køyre i strid med skilting: 5.850

• Køyring over sperreline, fortau, sykkelfelt etc.: 4.450

• Ulovleg forbikøyring: 7.250

• Feil bruk, køyring utan og feil bruk av ljos: 2.750

• Køyre utan tilstrekkeleg utsyn: 2.750

• Ha fleire personar i bilen enn lovleg: 2.750

• Manglande kjennemerke: 2.750

• Køyring i terrenget og på veg som ikkje er open for alminneleg ferdsel: 2.750

• Trimming av moped: 5.500

• Køyre bil under 3,5 tonn der parkbrems ikkje fungerer: 2.750

• Køyre bil over 3,5 tonn der parkbrems ikkje fungerer: 5.600

• Køyrety på motorveg som ikkje lovleg kan køyre minst 40 km/t på motorveg eller motortrafikkveg: 1.800

• La vera å sikre passasjerar under 15 år: 2.450

I tillegg heiter det seg i høyringsnotatet som vart vedteke at om det ligg føre fleire overtredingar som alle kan avgjerast ved forenkla førelegg, kan desse avgjerast ved ei fellesbot. Den høgaste enkeltbota skal gjevast fullt ut, og summen av dei øvrige bøtene blir redusert med 50 prosent. Forenkla førelegg kan likevel ikkje i noko tilfelle skrivast ut, når fellebota etter desse bestemmingane vil overstige 19.700 kroner.

Saken er henta frå Fjuken.no.

Kjelde som ligg bak: Samferdselsdepartementet/Lovdata