Auking i mengda drepne i trafikken i Innlandet frå 2019 til 2020

I 2020 omkom 17 personar i trafikken i Innlandet. Det var fem personar meir enn i 2019. I Innlandet er det ei auking medan det er nedgang på landsbasis.

Digital ljostenning: Torsdag 14. januar tenner vi eit digitalt ljos for å minnes dei omkomne i trafikken i 2020.  Foto: Monica Hjelle/arkiv

Nyheter

Aktørane som jobbar med trafikksikkerheit i Innlandet vil fortsette arbeidet med å redusere mengda drepte og hardt skadde i trafikken. Det var fleire som mista livet på innlandsvegane i fjor enn året før. På landsbasis sank mengda omkomne på vegene frå 2019 til 2020. I 2020 omkom 95 personar i trafikken i Norge, og mengda omkomne på norske veger har ikkje vore lågare sidan 1947.

Maks 50 drepte og hardt skadde i 2030

I Norge bygger trafikksikkerheitsarbeidet på ein visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. I Nasjonal transportplan (NTP) er det sett opp fleire delmål på veg mot denne visjonen. Eit delmål er at det skal vere maksimalt 50 drepte og hardt skadde på vegene i Innlandet i 2030.

- På veg mot målet i 2030, er delmålet for 2020 totalt 80 drepne og hardt skadde. Tala for hardt skadde i 2020 er ikkje heilt klare enda, men det ser ut til at ulukkestala kjem under etappemålet for 2020. Sjølv om mengda drepne og hardt skadde på vegene i Innlandet nesten er halvert dei siste ti åra, er det framleis ein jobb å gjere for å nå målet i 2030, seier leiar av Fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Innlandet Sjur Strand.

Prioriterar tiltak som gir best verknad

Årsakene til ulukker er mange og samansette. Ein typisk dødsulukke på landsbasis skuldast utforkøyring eller kollisjon med motgåande køyretøy. I Innlandet var det 16 dødsulukker i 2020 der 17 personar mista livet. Årsakane stemmer med den nasjonale trenden. Det var fire møteulukker, åtte utforkøyringsulukker, tre fotgjengerulukker og ei kryssulukke.

– 12 av 16 dødsulukker i Innlandet i fjor skjedde på fylkesveger. Vi vil fortsette å sette inn tiltak som gir best mogleg verknad mot ulukker. Det fører blant anna til tiltak mot utforkøyringer, og å sikre strekninger som har stor ulukkesrisiko, seier Arne Skybak, trafikksikkerheitskoordinator i Innlandet fylkeskommune.

Dette fokuset deles av Statens vegvesen.

– Vi vil fortsatt prioritere arbeidet med å bygge nye, trafikksikre riksveger, og å utbetre strekninger der trafikksikkerheita kan bli betre. Vi skal drifte vegnettet for å gi god sikkerheit og fremkommelighet, seier seksjonssjef Hans Martin Asskildt i Statens vegvesen.

Viktig med kontroller

- Førerfeil er årsak til dei fleste ulukkene. Vi må fortsette jobben med å få fleire til å bruke belte, følgje fartsgrensene, køyre rusfritt og vere merksame i trafikken, seier regionleiar Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk Innlandet.

Spesielt mange kontroller gjeld rus og fart fordi dette er to av dei mest medverkande og utløysande årsakane til trafikkulukker.

– Med både synlige og usynlige kontroller, vil sjansen for å bli oppdaga auka, seier trafikkoordinator Jan Erik Greve-Løberg i Innlandet politidistrikt.

Greve-Løberg forteller at politiet kontrollerte i overkant av 14 000 førarar i Innlandet i 2020. Det blei skreve ut 609 reaksjonar for brot på fartsbestemmingar og 618 førarar ble meldt for ruspåverka køyring. Det blei også skreve ut 79 reaksjonar for ulovleg bruk av mobiltelefon.

Digital ulukkesmarkering

Vanligvis arrangeres det ei ulukkesmarkering i januar for å minnes dei omkomne i trafikken foregåande år.

– Covid-19 gjer at det ikkje vil bli arrangert i 2021. Vi håpar situasjonen er slik at vi i januar 2022 kan gjennomføre ei ulukkesmarkering der vi minnes dei som har omkomme på vegene i Innlandet i 2020 og 2021, seier Strand.

– Men vi må ikkje gløyme kor viktig trafikksikkerheitsarbeidet er. Torsdag 14. januar vil vi difor tenne eit digitalt ljos på fylkeskommunens nettside og på fylkeskommunens side på Facebook, forteller Strand.