Oppfølging etter funn på Hardangervidda:

Stor arbeidsgruppe sammen om å utrydde skrantesjuke hos villrein

– For å begrense smitten med håp om å utrydde sykdommen, må flere omfattende tiltak iverksettes tidlig nok. Det er den samlede effekten av tiltakene som er avgjørende for resultatet, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Middtun Godal.

Store konsekvenser: Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom, og dersom sykdommen sprer seg, vil den kunne få store konsekvenser for andre villreinbestander, tamreinnæringen og andre hjortedyrarter.  Foto: Sigve Reiso/Naturarkivet

Nyheter

Mattilsynet og Miljødirektoratet jobber nå med mål, strategier og tiltak for oppfølging etter funnet av skrantesjuke på Hardangervidda, skriver NTB. Arbeidet skal resultere i en anbefaling til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det er avgjørende med lokal involvering for å vurdere hvordan aktuelle tiltak best kan gjennomføres.

I arbeidsgruppen deltar villreinnemnda og villreinutvalget på Hardangervidda sammen Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Mattilsynet og Miljødirektoratet. Første møte i denne arbeidsgruppen ble avholdt torsdag 18. februar.


Reinsdyra er blitt kannibalar: - Superspesielt fenomen

Bilete av villrein som gneg på gevira til kvarandre, uroar forskarar. Dei trur fenomenet kan bli kobla til skrantesjuke.


– Det er nå viktig at utarbeidelsen av anbefalingen om tiltak og gjennomføring av disse skjer i god dialog med lokale parter. I tillegg må tiltakene som anbefales være faglig godt forankret. Vi vil avholde flere møter og etablere ulike arbeidsgrupper som vil se på mulighetene for gjennomføring av tiltakene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Etatene ønsker å opprettholde målet om å begrense og, om mulig, utrydde klassisk skrantesjuke og samtidig bevare stammen på Hardangervidda.

– Når det gjelder spørsmålet om å ta ut hele stammen på Hardangervidda, ser vi ikke at det er faglig grunnlag for å anbefale det ut fra denne VKM-rapporten, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.


Funn av skrantesjuke på Hardangervidda:

Vil ha stor betyding for nedkjempinga av sjukdommen i Norge - må vurdere kva tiltak som må på plass

Det at det blei funne skrantesjuke hjå ein villrein på Hardangervidda i starten av september, er alvorleg for den norske villreinen. Mattilsynet og Miljødirektoratet vurderar no kva tiltak som må på plass, både på kort og lang sikt.


Tiltak som diskuteres i arbeidsgruppen

VKM har i sin rapport vurdert effekten av ulike tiltak som kan bidra til å begrense eller utrydde skrantesjuke. Noen av tiltakene som Mattilsynet og Miljødirektoratet vil jobbe videre med i samarbeid med berørte aktører er:

  • redusere villreinbestanden på Hardangervidda
  • minimere andelen voksen bukk i bestanden på Hardangervidda
  • forhindre inn- og utvandring av rein til Hardangervidda
  • redusere eller holde omkringliggende hjorteviltbestander på et lavt nivå
  • utvide villreinens arealbruk på Hardangervidda
  • hindre menneskeskapte samlingsplasser for hjortevilt

Jegerar har ei viktig rolle når det gjeld å hindre spreiing av skrantesjuke hjå villrein

Dei kan bidra til å skaffe oversikt over kor utbreitt sjukdommen er.