Naudetatane i Lesja og Dovre styrkar beredskapen i samband med ekstremvêret – oppmodar dei som kan til å halde seg inne

I samband med ekstremvêret Gyda styrkar naudetatane og kommunane beredskapen.

Brannvesenet i Lesja og Dovre fryktar stor skade på vegar og infrastruktur om uvêret får herje slik det er førespegla.  Foto: Arkiv

Nyheter

Brann og redning har tilgang på eige transportressursar både internt, gjennom Røde Kors og frå andre aktørar dersom det blir uframkommeleg med vanleg bil.

Driftsavdelinga i både Lesja og Dovre kommune har alle ressursar klare, og har òg kontakt med eksterne entreprenørar som står klare til å bistå på kort varsel.

Vegentreprenørane har auka beredskap for å halde vegnettet mest mogleg opent og farbart. Politiet har òg sett inn ekstra ressursar i området.

Ber om tips

– Vi oppmodar folk til å følge med på bekkar/åer og stikkrenner, og varsle teknisk vakt i kommunane dersom det oppstår situasjonar som kan truge infrastruktur, seier Pål Husom i Lesja og Dovre brannvesen.

Teknisk vakt Lesja kommune: 480 44 100

Teknisk vakt Dovre kommune: 474 50 306

Han meiner tette, mindre vassdrag vil vere den største utfordringa.

Dårleg føre

– Kommunane vil ikkje ha kapasitet til å bistå privatpersonar med tining av stikkrenner, utpumping av vatn og liknande, og slike forespørslar lyt difor rettast til entreprenørane. Det same gjeld aggregat ved langvarig straumbrot. Det er venta at det vil bli krevjande køyreforhold på vegar som i utgangspunktet har snødekke, og vi oppmodar til å vurdere om ein kan la bilen stå dei neste to dagane dersom vêret slår til for fullt, seier Husom.

Om det varsla uvêret får herje slik det er forutsett, trur Husom at det kan gå hardt utover vegane.

– Dei som driv med vegvedlikehald kan få mykje å gjere framover, så vis tolmod, oppmodar han.

Naudnett

Han vil samstundes minne om kontaktpunkt for naudsamband som blir bemanna dersom ordinært mobilnett skulle bli slått ut:

  • Bjorli: Bjorli forsamlingshus
  • Lesjaskog: Lesjaskog brannstasjon
  • Lesjaverk: Solheim forsamlingshus
  • Lesja sentrum: Friheim forsamlingshus
  • Dombås og Kjøremsgrende: Joratunet
  • Dovre: Dovre skule
  • Hjerkinn: Hjerkinn fjellstue

Om mobilnettet sluttar å fungere, og ein har akutt behov for bistand, kan ein møte fram på næraste kontaktpunkt, så vil varsling bli vidareformidla over naudsambandet.