– Det vil gi et dårligere tilbud, frykter Elin Ulateig, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

I spareprosessen Dovre kommune nå er inne i, har det å slå sammen Dovre og Dombås barneskole blitt et av de mest omdiskuterte, men også helt klart mest lønnsomme forslagene.

Fire og en halv millioner ser rådmannen for seg å spare på sammenslåingen, noe som dekker innsparingskravet i oppvekstsektoren.

Full sammenslåing

- Strukturendring er den eneste måten vi kan greie innsparingskravet på, har hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet Elin Ulateig tidligere uttalt i partssammensatt styre.

Hun mener alle skolene allerede har spart til beinet, og at det ikke er mer å ta av før det begynner å gå alvorlig ut over kvaliteten på det pedagogiske arbeidet som gjøres.

- Økonomisk er den beste løsningen sammenslåing, pedagogisk vil det, slik jeg ser det, hverken gi et bedre eller dårligere tilbud til hverken elever eller lærere, og er slik sett forsvarlig, mente Ulateig, som understreker at hun personlig har et håp om at begge barneskolene kan bestå.

Foreslår samlokalisering

Ordfører Bengt Fasteraune (Sp) har vært tydelig på at han ønsker å beholde skoletilbud, både på Dovre og Dombås, og bringer på banen et forslag om å slå sammen kun klassene på mellomtrinnet. Han ser da for seg at mellomtrinnselevene skal samles på Dombås skole, noe som frigjør plass på Dovre skole, for eksempel til barnehagen.

- Et alternativ kan være å samle barnehagen og småskolen i et «oppvekstsenter» på Dovre, foreslår han, en idè som får sterk kritikk fra utdanningsforbundet.

- For det første er det en del regler som trer i kraft her, understreker Ulateig.

Hun peker på at selv om barnehagen og barneskolen lokaliseres i samme bygg, er det fortsatt to ulike institusjoner og vil kreve like stor administrativ ressurs som de samlet har i dag.

- Man kan heller ikke uten videre sjonglere med de ansatte, selv om de formelt sett har kompetanse til å jobbe begge steder. Her må en trø forsiktig for å gjøre ting riktig, advarer hun.

Et bygg må selges

Ulateig mener også dette vil være et større tap for det pedagogiske miljøet.

- Jeg er redd det vil bli et snevrere miljø for de få lærerne som blir igjen på Dovre, og bidra til at bidra til at en får færre lærere med riktig spisskompetanse.

Det stilles også spørsmål ved innsparingspotensialet i og med at en flytting av barnehagen vil kreve ombygging. Mens ordføreren på sin side ser for seg en mulig større gevinst ved å tømme Klokkarhaugen, i og med at det bygget antas lettere å omsette for annen bruk.

- Det bygget som eventuelt blir tomt, bør selges, er det klare rådet fra Håvard Gangsås.

Kommunen vil ikke være tjent med at hverken det ene eller det andre bygget står tomt.

Til tross for kritiske innspill er det alternativet med «oppvekstsenter» på Dovre og mellomtrinnet samlet på Dombås som skal behandles i formannskap denne uka.