Arbeidet er endeleg i gang, men brannsjefen ber om å auke budsjettramma