- Det er ikke uenighet når det gjelder om et nybygg skal på plass. Det er uenighet rundt saksfremstillingen. Det er viktig å presisere, sier ordfører i Lesja, Steinar Tronhus.

Kommunestyremedlem Pål Torsgård reiste på forrige ukes kommunestyremøte kritikk mot at det ikke kommer fram hvilke driftsutgifter og inntekter Lesja kommune vil få på nybygget på Tunstugu.

Kommunestyrerepresentant Pål Torsgård (uavh.) vil at lovligheten rundt vedtaket om nybygg på Tunstugu på Lesja skal bli vurdert.

Vil ha lovlighetskontroll

Han har orientert ordfører Steinar Tronhus (Ap.) om dette. Det formelle kravet vil bli lagt fram i løpet av få dager.

- Kravet er at saken blir tatt opp til ny behandling i kommunestyret. Blir det ingen ny behandling oversendes krav om lovlighetskontroll til departementet, i dette tilfellet fylkesmannen.

Torsgård reagerer på at et vedtak om nybygg blir gjort uten at driftsutgifter og driftsinntekter har blitt gjort rede for.

- Jeg er av den oppfatning at saksfremstillingen var mangelfull, sier Torsgård.

Han krever at saken skal bli tatt opp til ny behandling i kommunestyret. Sju av 21 representanter stemte imot da nybygget på Tunstugu til 10,4 millioner kroner ble vedtatt. Oppland Fylkeskommune vil støtte prosjektet med 3 millioner. Tronhus selv var ikke på kommunestyremøtet, men sier han forholder seg til det som ble vedtatt.

Nybygget på Tunstugu vil bli 3,4 millioner kroner dyrere enn planlagt. Sju av representantene stemte i mot, flertallet var likevel klart. Merforbruket skal dekkes inn med 1,4 millioner kroner fra næringsfondet, og de to millionene som i investeringsbudsjettet er satt av til friluftspark på Bjorli. Dette prosjektet blir dermed utsatt.

Ordføreren har også fått en henstilling fra Torsgård om å ikke inngå avtale med entreprenør for nybygget, før klage har vært oppe til behandling i kommunestyret.

Omdisponering

Tronhus sier denne saken ble enstemmig vedtatt i formannskapet, og at det der var enighet om nybygget og hvordan det skulle finansiering.

- Vi fant midler til dette ved å ta 1,4 millioner kroner fra næringsfondet og 2 millioner kroner fra Bjorli friluftspark. Der vil det uansett ikke skje noe i høst, slik at dette er omdisponering av midler. Investeringsrammen blir ikke økt, sier Tronhus.

Han skjønner at det blir stilt spørsmålstegn ved saksfremstillingen, og sier dette er noe kommunen må ta lærdom av.

- Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler og må samtidig ha fokus på næringsutvikling, sier Tronhus.

Nybygget ved Tunstugu skal leies ut til Gudbrandsdalsmusea, og skal huse kontorer, inngangsparti, magasin og utstillingslokaler. De to Gudbrandsdalsmusea har i dag vil få kontorplass her, samt en ansatt til. Målet er at nybygget skal stå ferdig til Landsskytterstevnet neste sommer.

Blir billigere

Administrasjonen i Lesja kommune har nå sett nærmere på driftsutgifter og inntekter, og laget et notat til ordføreren. Næringsdelen, der Gudbrandsdalsmusea skal leie, vil i følge kommunens beregninger gå i pluss fra første år med en leieinntekt på 167 000 kroner fra Gudbrandsdalsmusea. Overskuddet er beregnet til å bli rundt

55 000 kroner i året. Den offentlige delen med magasin og arkiv vil gi større utgifter for kommunen, med en kostnad på litt over

100 000 kroner årlig. Dette vil gi en kostnad for Lesja kommune per år på 49 000 kroner. Leieavtaler blir gått inn for 10 år i første omgang, med opsjon på forlengelse. Utleie av kafelokalene er per i dag ikke avklart. Strøm og renhold settes til selvkost for den delen som Gudbrandsdalsmusea leier, mens Lesja kommune dekker det som er offentlig del. Magasiner og arkiv skal ikke ha samme renhold som resten.

- Dersom vi får leid ut en til to kontorplasser til, skal investeringen gå i pluss, skriver administrasjonen i sitt notat til ordføreren.

Eventuelle nye kontorplasser er satt til en inntekt på rundt 35 000 kroner i året, uten at kostnadene med bygget øker i vesentlig grad. I dag har Lesja kommune en nettoutgift på rundt 75 000 kroner årlig, samt kr 65 000 i avskrivninger. Det er ikke lån og avdrag på Tunstugu slik den står i dag. I tillegg til dette kommer vaktmester, kontortjenester ved utleie, vedlikehold, oppfølging av utleie med mer. Lesja kommune mener at dette utgjør minst 40 000 kroner i året, og mener kommunen kan spare minst 15 000 kroner ved at Gudbrandsdalsmusea overtar noe av dette ansvaret.

- I tillegg vil vi sikre god kontroll og overvåking av selve bygningsmassen, ved at området tas i mer aktiv bruk enn i dag, skriver administrasjonen.

Det vil dermed bli billigere driftskostnader om et nybygg blir realisert, enn om Tunstugu står slik den gjør i dag.

Håper på forvalter

Kommunens håp er at nybygget skal generere flere arbeidsplasser. To av museets ansatte har i dag kontorplass på Lesjas kommunehus. De vil få nye lokaler om et nybygg blir realisert. Ytterligere en ansatt kommer også til å bli stasjonert på Lesja.

- Det vil også øke eller skape sannsynlighet for at Lesja kommune er i posisjon til å bli tildelt nasjonalparkforvalter nummer to i Reinheimen. Vi mistet som kjent den forrige stillingen, ikke minst fordi vi ikke hadde fasiliteter og et fagmiljø klart, står det i notatet ordføreren har fått.

Kommunen mener dette er en samfunnsmessig viktig investering.

- En hver ny arbeidsplass i Lesja, eller sikring av arbeidsplass, vil øke vår inntekter av skatt og rammetilskudd. Dermed vil investeringen være med på å sikre Lesja kommune en inntekt på dette området, som trolig vil være større enn kommunen sine kostnader knytt til investeringen. All vår erfaring fra andre kontorfellesskap, tilsier at antall som ønsker seg inn i kontorfellesskap er økende, skriver administrasjonen.

Klikk på bildet for å se skissen bedre:

Foto: Lokalavisa Vigga