Mer kunnskap

Etter Stortinget behandlet et representantforslag i 2008 om å bevare Snøheimveien, ble det bestemt å innhente mer kunnskap for å få et bedre avgjøringsgrunnlag. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) leverte i mars i år sluttrapporten Horisont Snøhetta. Her ble det konkludert med at den beste kombinerte løsningen for villrein og folk, ville være at Snøheimveien besto.

Avgjørelse i 2017

I proposisjonen fra Miljøvernedepartementet er det sammen med Forsvarsdepartemendet foreslått å opprettholde dagens skyssordning med skyttelbuss, med samtidig overvåkning og innhenting av kunnskap om trafikk og ferdselsutviklingen. Deretter vil endelig avgjørelse bli tatt i 2017.

I fase 2 av oppryddingsprosjektet i Hjerkinn skytefelt er det budsjettert med at alle veier skal fjernes, også den 14 kilometer lange Snøheimveien. Fase to skal være ferdig i 2020.

Torsdag var det åpent møte på Toftemo, med informasjon om oppstart av verneplanprosess for Hjerkinn Skytefelt. Les mer om dette i ukens Vigga.