Det skal spares i Lesja. Forskjellige grupper i organisasjonen har jobbet med innsparingstiltak. Til sammen ønsker kommunedirektøren at skal skje en permanent innsparing på til sammen åtte millioner kroner. Fire millioner kroner i 2024, resterende i 2025.

I forslaget til økonomiplan som kommunestyret behandlet torsdag kveld var det bakt inn tre innsparingsforslag, som skulle gi et innsparing på 1 450 000 kroner. Dette var:

  • Stab: Gjennomgang, opplæring, bedre utnyttelse av fagsystemer og avslutning av systemer som ikke benyttes. Forventet økonomisk effekt 100 000 kroner. Endre organisering av innkjøp av IT utstyr og gjenbruk. Forventa økonomisk effekt 50 000 kroner

  • Stenging av Lesjaskog svømmehall. Forventa økonomisk effekt 300 000 kroner

  • Endre transportordning, etablere prosjekt forebyggende hjemmebesøk, utleie av leiligheter som står tomme til personer utenfor målgruppa og utleie av "Nystugu" på sjukeheimen. Forventa økonomisk effekt 1 000 000 kroner.

Forslaget om å stenge svømmebassenget på Lesjaskog har ført til mange reaksjoner. Det har kommet mange innspill til kommunen, og flere poltikere fortalte om at de hadde fått direkte henvendelser.

Lesja Senterparti kom med et forslag om å ta svømmebassenget på Lesjaskog ut av forslaget til innsparing. Det ble vedtatt med 11 mot fire stemmer.

Samtidig foreslo Lesja Senterparti å ta inn forslaget om å selge Kyrkjestugu på Lesjaskog. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kyrkjestugu ble gitt som gave til Lesja kommune i 2014. Bygget leies ut gratis til Lesja kyrkje og Lesja Lesjaskog sogn, som benytter deler av bygget selv til toalett, kirkekaffe og arrangement. Andre etasje videreleies til vevstugu og andre aktørar. Kommunen har hatt henvendelser fra interessent for kjøp av bygget. Innsparing og inntekt av salg er ikke klart.

Med disse to innspillene fra Senterpartiet ble økonomiplanen for de fire neste årene vedtatt. Kommunen skal jobbe fram til budsjettbehandlingen i desember med flere forslag som gjør at man når innsparingsmålet på fire millioner kroner.