Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt kommunen om å bosette 10 flykninger i 2017. Av disse er fire enslige mindreårige flyktninger, men Lesja har fått bekreftelse fra IMDi om at det kommer fem enslige mindreårige flyktninger, som skal bosettes på Langbakken, neste år.

Positive til flere flyktninger

Rådmannen innstilte på at kommunen skal bosette seks flyktninger, noe formannskapet var enig i. Formannskapsmedlemmene var positive, saken må også behandles i kommunestyret.

De seks flyktningene vil ha oppholdstillatelse, og eventuell familiegjenforening vil komme i tillegg.

Fra 2014 til i dag har Lesja bosatt 21 flyktninger.

Anita Rogne Nilsen fra Delta hadde forståelse for at det er usikkerhet rundt flyktningesituasjonen, men ba om at det ble tatt opp til vurdering å gjøre om til fast stilling, da organisasjonen mener det er uheldig med midlertidige stillinger over lengre perioder.

Bygger nye boliger

I økonomiplanen er det satt av fire millioner kroner til bygging av boliger til flyktninger og nye arbeidstagere. Det er også lagt opp til riving av kommunale boliger i sentrumsplanen, men dette kan ikke gjennomføres før dagens beboere flytter, og for å sikre flytting innad i kommunen må det bygges nytt.

Det er lagt opp til at kommunen får tilskudd på 45 prosent av summen fra Husbanken, men det forutsetter at kommunen tar i mot flyktninger i fremover. Og ved bostøtte fra Husbanken på over 6000 kroner i månedlige leieinntekter vil gjøre leilighetene selvfinansierende. Rådmann Willy Sægrov informerte om at det ikke ville være utgifter for kommunen på disse boligene.

Planen for boligene ligger i «bustadsosial plan» som ble vedtatt i kommunestyret i høst.

Økonomiplanen behandles av formannskapet torsdag, og skal legges ut på høring før den behandles av kommunestyret om to uker.