- Dette er en gledens dag. Dette har vi jobbet for i mange år, så jeg er glad dette endelig er inne i planen, sier en strålende fornøyd ordfører i Lesja, Mariann Skotte.

Hun forventer oppstart så snart som råd. Det samme gjør hennes kollega på andre siden av flaskehalsbrua, Bengt Fasteraune.

- Når det er så konkret som nå, så er det veldig bra, sier Fasteraune.

Cato Løkken, avdelingsdirektør i vegavdeling Oppland, forteller at arbeidet starter i 2020. Alt skal være ferdig i 2021.

- Vi skal rette ut kurvene. Det blir ny, og bredere bru, og rundt 600 meter ny veg på hver side, sier Løkken.

Reguleringsplanen ble godkjent av Lesja kommune i 2013. Brua som står der i dag er fra 1941, og ble bygd av tyskerne som erstatning for ei bru som ble sprengt på starten av 2. verdenskrig.

Bedre trafikksikkerhet

- Handlingsprogrammet som legges fram nå innebærer at det vil være stor aktivitet på Statens vegvesens områder de neste årene. Drift, vedlikehold og investeringer på riksvegnettet vil gi bedre trafikksikkerhet og økt framkommelighet på vegene for trafikantene, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

Gjennom Romsdalen passerer det over 450 vogntog i døgnet, noe man også kan regne med gjelder for Lesja og Jora bru. Det er rundt en fjerdedel av gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk, noe som blir ansett som svært høyt sammenlignet med andre strekninger. Sommerstid er den en dobling av årsdøgntrafikken gjennom Romsdalen.

Godt i gang

Det er også satt av 5,5 millioner kroner til restaurering av den gamle Kongevegen over Dovrefjell. Dovre kommune har vært med på forprosjektet, og planene er klare. Kongevegen skal rustes opp fra Dovre, over til Dovrefjell og videre til Oppdal, i stil med kongevegen over Filefjell. Deler av strekningen er sammenfallende med pilegrimsleden og den nye gang-og sykkelvegen over fjellet. Prosjektet vil koste totalt 18 millioner, resten av summen er det Statens vegvesen region midt, som står for.

- Dette er en spesiell strekning, og jeg vet at Vårstigen har et ekstra fokus, sier Fasteraune.

Seksårsperiode

Statens vegvesen skal bruke 1150 millioner kroner på riksvegtiltak i Oppland de neste seks årene.

Handlingsprogrammet 2018-2023 er en konkretisering av innsatsen på riksvegene i den første seksårsperioden av Nasjonal transportplan 2018-2029