Onsdag reiser en delegasjon fra kommunene til Oslo, for å få en samtale med Klima- og miljøverndepartementet. Delegasjonen består blant annet av ordfører Bengt Fasteraune og kommuneplanlegger Bernhard Svendsgard fra Dovre kommune, samt ordfører Mariann Skotte og plan- og miljørådgiver Marit Svanborg fra Lesja kommune.

Må ikke gjennomføre alt

Fasteraune informerte om hensiktene med det kommende møtet, for formannskapet i Dovre, torsdag formiddag.- Det er mulig at vi reiser flere enn det jeg sier nå, det er ikke helt avklart, sa han.Ordføreren mener det er blitt en del misoppfattelser rundt utformingen av verneplanen.- Vi opplever at det henvises til bevilgningsvedtak, når man snakker om hva som er bestemt. Bevilgningene er kun den økonomisk rammen, og har ingenting med hvorvidt man faktisk skal gjennomføre de ulike tiltakene, sa Fasteraune.

Hensyn til brukerne

I brevet som er sendt Klima- og miljøministeren viser man til det som var oppstarten av tilbakeføringsprosessen, Stortingsmelding nummer 11 i 1999. Her står det anbefalt at skytefeltet skal tilbakeføres til sivile formål, når det legges ned, i samarbeid mellom Forsvaret, vedkommende sivile myndigheter og brukere.- Videre står det at graden av tilbakeføring til opprinnelig tilstand må avklares i samråd med de parter som har interesser i området. En kan for eksempel anta at enkelte parter ønsker å beholde veier, installasjoner med videre til sivil bruk, refererte Fasteraune.

Biotopvern eller landskapsvern

Fylkesmannen i Oppland la fram et forslag til verneplan, etter å ha gjennomført en verneplanprosess i årene 2013-2017. Miljødirektoratet endrer i sin innstilling tilrådningen fra Fylkesmannen. I Miljødirektoratets forslag er biotopvern lagt oppå landskapsvern.- Dette forslaget skulle vært ute på høring, da dette er et strengere vern enn landskapsvern, mente dovreordføreren.Det øvrige verneområdet, Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, ligger ikke i biotopvernområde. Dette er også viktige trekkområder for villreinen, og en ytterligere verning av kun et lite område anses som å gi liten effekt.

Ingen hengebru

Det praktiske rundt beitedrift i området skal også tas opp på møtet, da en rekke veier og bruer er foreslått fjernet. Stridåbrue og Haukbergbrue er trukket frem som viktige for beitedriften i brevet fra ordførerne, samtidig som de ligger såpass tett ved Snøheimvegen at vedlikehold bør være enkelt.- Det holder ikke med ei smal hengebru dersom man skal klare å få dyrene til å bruke den, sa Fasteraune.Også Einøvlingsdammen, samt seterhusene i Vesllie blir foreslått bevart for ettertiden, i brevet til ministeren.- Jeg har stor tro på slike møter, sa Fasteraune avslutningsvis.