Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk, seterbruk og bygdenæringer.

Statsforvalteren har i samråd med næringsorganisasjonene og Innlandet fylkeskommune blitt enige om å forvalte midlene til prosjekter/tiltak (fellestiltak) innenfor følgende områder:

  • Tiltak som bedrer lønnsomheten innenfor tradisjonelt landbruk – uten fokus på økt produksjon

  • Utredning-/utviklingstiltak; agronomi, beite, høsting, nye planter, klimatilpasning m.m.

  • Satsing på unge bønder/nye bønder: fagsamlinger, møteplasser, nettverk m.m.

  • Skape/opprettholde god fagkompetanse, fagmiljøer og møteplasser

  • Bedre utnytting av utmarksbeiteressursene

I Innlandet fylke er 25 kommuner definert som fjellandbrukskommuner, og disse omfatter regionene Nord-Østerdalen, Gudbrandsdalen og Valdres.