Det ble full seier til staten i striden om Snøheim. Foreningen Bevar Dovrefjell mellom istidene (BDMI) tapte på alle punkter i rettsaken mot Miljøverdepartementet i Oslo tingrett.

Det betyr at Oslo tingrett ikke mener at utvidelsen av Snøheim ikke er lovstridig og brudd på naturmangfoldsloven. Retten støtter ikke foreningen på et eneste punkt. I stedet idømmes foreningen til å betale saksomkostningene på 143.664 kroner. Det er i første omgang ikke selve turisthytta det var splid om, det var hensynet til villreinen. BDMI hevdet at utvidelsen ville føre til økt trafikk i området, noe som igjen ville påvirke villreinens levevilkår. Derfor mente de at Miljøverndepartementet begikk lovbrudd da de i februar i fjor ga DNT Oslo og Omegn dispensasjon fra vernplanen for Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark for å utvide og reetablere Snøheim som turisthytte. Tingretten var uenig med foreningen i at hensynet til villreinen ubetinget skal tillegges større vekt enn formålene om å verne om Snøheim som kulturminne og hensynet til friluftsliv. Antall gjestesenger vil øke fra 54 til 80 på nye Snøheim. Verken retten eller staten bestrider at utbyggingen vil føre til økt ferdsel i området, men retten ser ingen grunn til å tro dette vil bli så omfattende at det blir forstyrrende for villreinen og på den måten gjør dispensasjonsvedtaket lovstridig.