Plana omfattar 122 nye hyttetomter, og Dovre legg til grunn at det skal utarbeidast eigen VA-plan saman med kommunen, og fellesløysing for vatn - og avløpsløysingane. Det er grunneigar Ola Schjelle som står bak planane.

Vil ha VA på plass fyrst

Reguleringsplana er no lagt ut på høyring frå kommunen.

Klok av skade etter rettsomgangane med hytteeigar Sæther på Hundyrju, legg Dovre kommune vekt på at ein i reguleringsplana har avklara vatn- og avløpsløysingar.

- Slike løysingar må også etablerast som fellesløysingar, så ein unngår ei rekkje ulike enkeltanlegg på området, heiter det i saksframlegget.

Uklare føresetnader omkring dette har tidlegare ført Dovre kommune ut i to rettsaker i samband med hytteområdet ved Hundyrju. Seinast i oktober i fjor vedtok formannskapet å anke ei sak, der tingretten oppheva vedtak frå Dovre kommune i samband med søknad om gråvatnanlegg.

No er det frå grunneigar Laurits Fokstugu si side der teke initiativ til ei fellesløysing med renseanlegg for heile Hundyrju hyttegrend, for å unngå etablering av mange enkeltanlegg.

Planfritt for skiløyper

Reguleringsplana for Dombåsmorkje må ta ei rekkje omsyn, mellom anna må det etablerast planfritt kryss med skiløypene i området. Løypenett som går frå skistadion på Dombås og opp på Dovrefjell går gjennom området. Løysinga vil eventuelt bli i form av bruer, der akomstvegen kryssar løypetraseen. Etableringa av nytt kryss ved Hjelle seter og utviding av forbikøyringsfelt på E6 grenser også til planområdet, og Statens vegvesen har spela inn at plana må syne støypåverknad frå vegen. I alt har det kome innspel frå fem instansar i planarbeidet, som er utført av Norconsult (tidlegare Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen).

To fylkeskommunale instansar; kultur- og regionaleininga, i tillegg til frå Fylkesmannen, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat har hatt innspel.

Grunneigar og tiltakshavar Ola Schjelle er avventande til behandlinga i kommunen, og har ikkje hast med å få sett i gang.

- Planene vart lagt då det var snakk om utbygging av VA-streng frå Dombås, og det hadde jo vore det beste, men desse planene er jo endra, seier han.

Finansieringa av utbygginga må også på plass, så Schjelle ser for seg at vegen er lang enno, før planane kan bli realiserte.