På Dovre skule er det i dag klasser på alle årssteg, men med så lågeelevtalsprognoser går det truleg mot fådelt løysing til neste haust.

Undersøkjer

Dei siste tala syner at Dovre skule går frå elevtal oppunder 100, men at ein i løpet av dei næraste åra landar på omkring seksti elevar.

Grunnen til at det ikkje allereie i år er anna inndeling av klassene, er i følge pedagogisk rådgjevar i Dovre kommune, Greta Tallerås, at skulen treng tid til omstilling.

- Det må til ei organisering av det pedagogiske, det blir ein anna pedagogikk. Det er ikkje berre å svitsje over i høve til fulldelt. Skulen skal vera godt førebudd, seier ho.

Ho fortel at kommunen er inne i ein prosess der ein undersøkjer moglege måtar å møte elevtalsnedgangen på, deriblant fådeling.

- Trass i nedgang ved alle skulane på lang sikt, er det kun ved Dovre skule at det per i dag er aktuelt å vurdera endra organisering av undervisningstilbodet, seier Talleraas.

Til Lismarka

Saman med rektor ved Dovre skule, Åshild Einbu, har Talleraas vore på studietur til Lismarka skole i Ringsaker, der dei har ei fådelt løysing.

- Rektor ved Lismarka skole, Brite Kandal, er også leiar i Landslaget for nærmiljøskolen. På denne skulen er aldersblanding eit pedagogisk verkemiddel, og vi drog dit for å oppleva korleis fådelt skule kan fungera i praksis. Vi fekk eit positivt inntrykk av skulen og arbeidet der, seier Talleraas.

Vidare i prosessen vil dei også gjerne bli kjent med erfaringar som andre kolleger har med fådelt organisering. Talleraas held også fram foreldra og foreldra sitt arbeidsutval, FAU, som viktig samarbeidspartnarar i arbeidet vidare.

Elevtal

Prognosene for elevtalsutviklinga i kommunen og situasjonen for Dovre sin del har vore drøfta i utval for oppvekst, kultur og omsorg (OKO). Spørsmålet om fådeling har vore oppe der.

Talleraas understrekar at bakgrunnen for vurderinga av fådeling er pedagogisk.

- Det faglege og sosiale utbytet elevane har av skulegangen står i sentrum i prosessen, dette er det administrativ og politisk semje om. Med så små klasser som det etter kvart ser ut til å bli ved Dovre skule, er det naturleg å tenkje fådeling som ei mogleg pedagogisk og organisatorisk løysing på dei utfordringane det medfører, seier Talleraas.

Ho trur den gode kvaliteten på undervisningsarbeidet vil kunne haldast oppe med litt færre lærarar etter kvart, med tanke på elevnedgangen i kommunen generelt.

- Ein mindre nedgang vil truleg kunne skje ved at ikkje alle lærarar som går av med pensjon blir erstatta med nye, seier Talleraas.