Et flertall av politikerne setter sin lit til at staten bevilger mer penger til kollektivtransport i Innlandet, slik at dagens busstilbud kan videreføres, eller helst styrkes.

Mangler 100 millioner

Fylkestinget har vedtok nylig en handlingsplan for kollektivtransport for perioden 2023 – 2026.

Planen tar utgangspunkt i tidligere vedtatte budsjett og økonomiplaner for Innlandstrafikk.

På grunn av sterk prisstigning, blant annet på drivstoff, har utgiftene til busstransport økt. Samtidig har billettinntektene gått ned, fordi færre reiser med buss nå enn før pandemien.

Det betyr at politikerne må tilføre Innlandstrafikk 100 millioner kroner ut over det som tidligere er satt av i økonomiplanen, for å opprettholde dagens busstilbud.

Ønsker mer bussbruk

Fylkesvaraordfører Aud Hove (SP) viste til at fylket ikke når sine overordnete mål om gode reisemuligheter for alle, og reduksjon i klimagassutslipp, hvis ikke busstransporten får økte bevilgninger.

– I andre fylker bevilger staten penger til miljøtiltak og bypakker. Det må vi i Innlandet også få, sa Hove under debatten.

Hove ønsker at flere bruker buss i Innlandet, slik at inntektene går opp og tilbudet kan forbedres.

En svært alvorlig situasjon

Høyre og Fremskrittspartiet ville derimot ikke ta sjansen på at staten bevilger penger som kan kompensere for de økte utgiftene til busstransport.

– Handlingsrommet vårt bestemmes av de årlige budsjettene og rammene i økonomiplanen, sa Joakim Ekseth (H). Han mente at fylkestinget senest bør ta stilling til scenariene som handlingsplanen beskriver under budsjettbehandlingen i desember.

Ekseth ser det som lite sannsynlig at staten gir fylket økte tilskudd. Hans partifelle Hanne Velure (H) viste til at politikernes jobb nettopp er å prioritere.

Ny vurdering innen juni

Aud Hove fremmet et forslag på vegne av AP, SP, SV, Rødt, MDG og Pensjonistpartiet som ble vedtatt med 47 mot 10 stemmer.

Vedtaket legger opp til at administrativ og politisk ledelse må jobbe aktivt for å øke statens tilskudd til kollektivtrafikk i Innlandet.

Ifølge vedtaket skal fylkestinget ha som mål å opprettholde kollektivtilbudet på 2022-nivå som et minimum, slik at alle innbyggere i Innlandet har et kollektivtilbud.

Vedtaket legger opp til at beslutningen skal gjelde for første halvår 2023 og behandles på nytt da.

Hvis Innlandstrafikk skal kutte i rutetilbudet i 2023, må beslutningen tas i 2022 på grunn av varslingstid overfor busselskapene som i så fall vil miste oppdrag for fylkeskommunen.