Den 4. mars oppnevnte regjeringen et utvalg som skal gå gjennom fjelloven og statsalmenningsloven. Utvalget skal vurdere hvordan en kan få et mer moderne lovverk, og en enklere forvaltning av statsalmenningene.

Kritikk mot utelatelse

I et brev til regjeringen denne uken retter de sterk kritikk mot regjeringens utelatelse av USS i utvalget. I brevet mener de utelatelsen er bevisst.

USS har 82 medlemskommuner over hele landet, og 85 av statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge ligger hovedsaklig i USS sine medlemskommuner.

Brevet er undertegnet arbeidsutvalget i USS, hvor Knut J. Herland er leder, på vegne av organisasjonen og hver enkelt medlemskommune.

Kjønnsbalansen

USS mener seg forbigått av regjeringen når utvalget ble satt ned. De fikk ikke invitasjon til lovutvalget, og tok kontakt med departementet, som viste til at KS hadde mottatt invitasjon.

KS hadde foreslått advokat Caroline Lund som kandidat, som blant annet er juridisk sekretær i USS, Kommunekraft AS og Landssammenslutningen av Vasskraft.

– USS har i flere år etterlyst en gjennomgang av fjelloven og har følgelig vært positiv til regjeringens planer om gjennomgang av lovverket i statsallmenningene. På egne vegne og på vegne av hver enkelt medlemskommune med statsallmenninger har USS derfor tatt som en selvfølge at det bredt sammensatte lovutvalget ville ha representasjon fra USS, skriver USS i brevet til departementet.

Fra en e-postkorrenspondanse mellom KS og departementet kommer det frem at Rolv Kristen Øygard (gårdbruker, tidligere ordfører i Skjåk) ble foreslått som vara på grunn av hensynet til kjønnsbalansen. Øygard ble valgt, og lovutvalget har sju kvinner og fem menn, inkludert lederen av utvalget.

Dale vil ikke gjøre endringer

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale uttalte tidligere i mars at han var fornøyd med sammensetningen av lovutvalget. Han mener det har god juridisk kompetanse, og er representativt for det mangfoldet av retter og interesser som er til stede i statsallmenningene.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil ikke gjøre endringer i lovutvalget. Foto: Landbruks- og matdepartementet/ Torbjørn Tandberg

Dette er ikke USS enig i, og ber regjeringen supplere lovutvalget med en representant for kommunesektoren.

Vigga har tatt kontakt med departementet, og spurt hvordan de forholder seg til kritikken.

– Regjeringen har satt ned lovutvalget som skal gå gjennom lovverket for statsallmenningene. Jeg har stor tiltro til at utvalget kan løse de oppgavene som ligger i mandatet. Det er ikke aktuelt å gjøre endringer i utvalget, svarer statsråd Dale.

Ikke partipolitisk

Rolv Kristen Øygard forteller til Vigga at han ble overrasket over å bli spurt om å være med i lovutvalget. Han vil ikke legge seg i debatten om kritikken mot departementet. Siden han ikke stilte til gjenvalg som ordfører i Skjåk i fjor, har han ikke vært aktiv i lokalpolitikken. Han understreker at utvalget er ikke partipolitisk sammensatt.

– Da jeg fikk telefon fra departementet, skjønte jeg at det var på bakgrunn av den kommunale erfaringen og annen erfaring. Jeg håper å bidra til det beste for Nord-Gudbrandsdalen, sier Øygard.

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen er medlemmer av USS. Øygard har godt kjennskap til USS, men har ikke hatt verv i sammenslutningen.