Dette er essensen etter et forskningsprosjekt om forvaltningen av Dovrefjell og Sunndalsfjellene, utført av Ruralis i samarbeid med NINA. Nitti prosent av de spurte mener nærhet til fjell og utmark er viktig for bosetning i bygda.

Frode Flemsæter er forsker ved Ruralis, institutt for rural- og regionalforskning, og har skrevet rapporten sammen med Alexander Zahl-Thanem.- Lokalbefolkningen har et vidt spekter av friluftsinteresser og aktiviteter, og en stor andel oppgir at naturopplevelsene i Dovrefjell og Sunndalsfjella er viktige i hverdagen, forteller han.

Skyttelbussen omstridt

Dovrefjell og Sunndalsfjella har siden slutten av siste istid vært leveområde for villreinen, som ble en viktig ressurs for folkene som bosatte seg i området. Mange aksepterer å tilpasse seg for å verne dyrene, som har definert området i tusenvis av år. Skyttelbussen inn til Snøheim, som var et tiltak for å verne villreinen, har derimot fått en blandet mottakelse i lokalbefolkningen.- Betydningen av villrein for lokalbefolkningen er stor. De fleste virker fornøyde med at deler av Dovrefjell og Sunndalsfjella er vernet, og de fleste oppgir at de er fornøyde med at det er nasjonalpark i Dovrefjell og Sunndalsfjella. Skyttelbussen har fått en blandet mottakelse, men omtrent halvparten av de spurte mener skytterbussen bør bli en fast ordning, noe den nå blir, sier Flemsæter.

Lokal forvaltning bestSom en viktig del av tilretteleggingen nevnes god merking av stier, god skilting ved stistart og stikryss, samt at det er lagt med trestokker å gå på der stiene går over våt myr.- At det eksisterer hytter med matservering og tilrettelagte leirplasser med do, ved og bål, virker å være av noe mindre betydning, skyter Flemsæter inn.Lokalbefolkninga har høyest tillit til lokale fjellstyrer i forvaltningen.- Det betyr ikke at de mener sentrale myndigheter ikke skal ha en rolle. De fleste er jevnt over fornøyde med dagens forvaltning av Dovrefjell og Sunndalsfjella, men de mener også at lokale myndigheter er best egnet til å forvalte fjellområdene, avslutter Flemsæter.