I september vedtok Dovrefjell nasjonalparkstyre å gi tillatelse til å rive en bu og bygge en ny hytte i Motterudholet i Dalsida landskapsvernområde. Fylkesmannen påklagde vedtaket, men nasjonalparkstyret tok ikke klagen til følge. Nå skal Miljøverndirektoratet avgjøre saket.

Bua i Motterudholet ligger i lia ovenfor Lora, på snaufjellet inne i landskapsvernområdet. Bua er 7,6 kvadratmeter stor og brukes som ei enkel jakt- og fiskebu. Protokollen fra nasjonalparkstyret viser at bua er i dårlig stand.

Vedtok forslag fra Velure

I et møte mandag 7. desember behandlet nasjonalparkstyret klagen fra Fylkesmannen, og de kom frem til at den ikke skulle tas til følge. Innstillingen var at skulle tas til følge og at byggesøknaden skulle avslås.

Hanne Velure (H) foreslo at klagen ikke skulle tas til følge, og hennes forslag ble enstemmig vedtatt.

– Nasjonalparkstyret finner ikke at klagen fra Fylkesmannen tilfører nye momenter i forhold til de styret vurderte i sin forrige behandling. Vedtaket er gjort ut fra en helhetlig og lokal, politisk skjønnsmessig vurdering, der lokal og bærekraftig utvikling og verdiskapning basert på vern og bruk av naturens ressurser er vektlagt. Nasjonalparkstyrets vurdering har tatt hensyn til at det er to andre hytter i nærområdet som tidligere har fått tillatelse til å bygge på til tilsvarende størrelse. Derfor anser styret at den nye dispensasjonen ikke skaper presedens for resten av landskapsvernområdet, står det i protokollen, som ikke var godkjent torsdag.

Styret viser også til et brev som Klima- og Miljødepartementet sendte til Miljødirektoratet og fylkesmenn tidligere i år. I brevet beskrives det sterkere vektlegging av lokale verneomådestyres vedtak og mindre fokus på presedensfare.

Godkjent hos heimrast-styret

Det er Magne og Margith Sveen som søker om å rive bua og bygge en ny hytte der den står i dag.

I 2012 søkte Sveen Lesja Heimrast om tillatelse til å sette opp ei ny lafta tømmerhytte og et lite uthus med utedo. Styret i Lesja heimrast godkjente riving og fjerning av gammel bu på forsvarlig måte og bygging av ny hytte med totalareal på inntil 34,4 kvadratmeter inkludert veranda og uthus.

Sveen søkte kommunen om å få bygge ny hytte i november 2012, og kommunen oversendte søknaden til Dovrefjell nasjonalparkstyre i november 2014.

Avslag første gang

Da Dovrefjell nasjonalparkstyre behandlet søknaden fra Sveen i 2015, var hytta i realiteten 42 kvadratmeter med uthus. Nasjonalparkstyret avslo søknaden fordi de mente at en arealøkning på 352 % ved utbygging til 34,4 kvadratmeter, eller 452 % ved utbygging til 42 kvadratmeter, ville påvirke verneverdiene i større grad. Nasjonalparkstyret mente det var vanskelig å gi dispensasjon til så store utvidelser i et verneområde, og søknaden ble avslått.

Sveen klagde på avslaget og argumenterte blant annet med at to nabobuer tidligere hadde blitt bygd ut til 20 og 27 kvadratmeter.

Nasjonalparkstyret avviste Sveens klage mot én stemme og viste til disse buene ble utvidet før Dalsida landskapsvernområde ble opprettet i 2002 og at det derfor ikke kunne anses som forskjellsbehandling når utbygging før og etter vernevedtaket ble behandlet ulikt.

Godkjente 27 kvadratmeter

Sveen trakk klagen da den ble sendt til Miljødirektoratet og sendte en ny byggesøknad til nasjonalparkstyret. Den nye byggesøknaden var for ei hytte på 24 kvadratmeter og et uthus som tilsvarer bua i dag, totalt 31,6 kvadratmeter. Her vises det blant annet til andre jakt- og fiskebuer i området som i gjennomsnitt er på 18–19 kvadratmeter og har uthus på 6–7 kvadratmeter.

Da søknaden ble behandlet i september i år, foreslo sekretariatet å avslå byggesøknaden. Hanne Alstrup Velure (Lesja H) og Magnhild Vik (da Rauma Sp) kom med nytt forslag i saken, og deres forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtaket gir Sveen tillatelse til å sette opp ei ny bu på inntil 27 kvadratmeter som erstatning for den gamle bua.

– Fritidsbruk

Fylkesmanne i Oppland påklagde det siste vedtaket. Dispensasjonen som nasjonalparkstyret har gitt, er hjemlet i paragraf 48 i naturmangfoldloven. Den sier blant annet: «forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra et vernevedtak det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig».

– Hytta det er gitt tillatelse til, er etter Fylkesmannens syn å regne som til fritidsbruk, da det er andre buer i området som kan nyttes for eksempel til tilsyn med sau, skriver Fylkesmannen på sine nettsider.

– Uheldig presedens

Fylkesmannen mener landskapet får en annen inngrepsstatus med et såpass stort bygg og at tillatelsen kan gi en uheldig og betydelig presedens også for andre tilgrensede verneområder.

– Det er mange små buer og hytter i Dalsida. En vesentlig økning av areal og standard på disse bygningene, vil gi rom for en annen og utvidet bruk som ikke vil være i tråd med å ivareta villreinens leveområde, mener Fylkesmannen.

Fylkesmannen mener at nasjonalparkstyret har brukt den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven på feil måte.

Vedtaket fra nasjonalparkstyret iverksettes ikke før klagen fra fylkesmannen er avgjort. Det er uvisst hvor lang tid Miljødirektoratet bruker på å behandle saken, men i følge nasjonalparkforvalter Lars Børve tar det opp til flere måneder.

Bua i Motterudholet ligger innenfor Dalsida landskapsvernområde. Foto: Ut.no