Då bygget vart opna av kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa 20. august 2008, var det med midlertidig bruksløyve.

Nokon annan attest er ikkje på plass enno.

Konkurs før kontrollerklæring

Ansvarleg søkjar var Lesja og Dovre Byggconsult, som innleigd prosjektleiar for Dovre kommune.

Dagleg leiar Roar Nilstad forklarar bakgrunnen.

- At det vart søkt midlertidig bruksløyve, kom seg av at selskapet som hadde entreprisa på VVS (vatn, varme og sanitær) gjekk konkurs, heilt mot slutten av byggeperioden. Røropplegget var ferdig, men det var då ingen til å skrive under på og stå ansvarleg for kontrollerklæring på dette arbeidet, seier Nilstad.

Dette er også nevnt i brev som er vedlagt søknaden om midlertidig bruksløyve, og Nilstad skriv i brevet at det er usikkert korleis ein skal få til ei kontrollerklæring på dei arbeida Rørleggerne Strømstad hadde utført. Han skriv også at Siv.ing. Asbjørn Melhus har gått gjenom utført og attståande arbeid, utan å finne noko som skulle tilseie at arbeida ikkje skulle bli godkjent.

- Eg spurde altså kommunen kva vi skulle gjera med dette, og det har eg vel ikkje fått svar på. Eg skulle sjølvsagt ha teke tak i det att seinare, men det har vel vorte liggande både hjå meg og hjå kommunen.

Dæhlie-eksempelet

Asbjørn Valla er seniorrådgjevar hjå fylkesmannen, og seier det er vanleg at det blir stilt krav ved utferding av midlertidig bruksløyve.

- Det er vanleg at ein set vilkår om når bygg skal ferdigstillast. Det bør jo kommunen følge opp, slik at synfaring og verifisering av gjennomført arbeid kan gjennomførast, seier han.

- Kva følger kan det få at ein har berre midlertidig bruksløyve?

- Vi har jo nyleg Bjørn Dæhlie si hytte i Hafjell, som eksempel på dette. Det er uheldig at ein ikkje set bestemte fristar, og det kan jo ha med tryggleik å gjera også, seier Valla.

Han seier det kan vera rein forgløyming, men stiller spørsmål om kvifor det ikkje er følgd opp.

- Er det vanleg med sanksjonar i slike tilfelle, Valla?

- Lat oss seie at NN fekk midlertidig bruksløve av kommunen, noko teknisk sto att, og bygget skulle vera ferdigstilt innan ein viss dato. Dersom det ikkje skjer, kan kommunen kalle attende bruksløyvet, og nekte vidare bruk. At det er kommunen som er eigar av bygget skal ikkje gjera nokon forskjell, det skal ikkje vera forskjellsbehandling, avsluttar Valla, som understrekar at han uttaler seg på generelt grunnlag.

- Beklageleg feil

- Eg har ikkje fått undersøkt denne saka i detalj, men det ser ut til at det har skjedd ein beklageleg feil, ved at det ikkje er søkt om endeleg ferdigattest. Vi fann ut dette i førre veke, og tok då kontakt med ansvarleg søkjar, seier plan- og utviklingssjef Inge Angård i Dovre kommune.

Han fortel at dei i arbeidet med å nøste opp, har funne kontrollerklæringa frå firmaet som tok over etter konkursen i Rørleggerne Strømstad.

- Vi må diskutera litt med ansvarleg søkjar her, og finne ut korleis vi skal løyse kontrollerklæring på resten av VVS-anlegget. Det ligg jo føre ein rapport på arbeidet som vart utført før konkurs, så det skal nok ordne seg, seier Angård.

Han legg til at det er ein beklageleg feil, men at det ikkje er ein unik situasjon, og at dei no følgjer opp.