Ber publikum ta ekstra hensyn til villrein i kalvingsperioden

foto