Kommunene ble bedt om å rapportere til Statsforvalteren et grovt anslag på kostnader og omfang av skadene.

– Per 30. september hadde 29 kommuner rapportert inn skader på til sammen 710 millioner kroner, melder Statsforvalteren i Innlandet på sine nettsider.

Beløpet omfatter kostnader til oppretting av kommunal infrastruktur, standardheving av denne og opprydding. Statsforvalteren sier at det er knyttet usikkerhet til kostnadsanslaget, da kommunene fremdeles er tidlig i prosessen med kartleggingen.

Skadene som er rapportert inn omfatter for en stor del kommunale veier, broer, vann og avløp, sikringstiltak i vassdrag og belastning på eget personale.

– Enkelte har også opplevd skader på kulturminner/utendørs installasjoner. Kommunene er godt i gang med gjenoppretting, men det vil ta noe tid før alt er tilbakeført. Flere steder er det også behov for oppgraderinger for å forebygge skader fra fremtidige hendelser, sier de.