Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Fem bilførere, to fotgjengere og en MC-fører omkom i åtte dødsulykker på vegene i Oppland. Snittet for de fem årene er 8,8. Fire av ulykkene skjedde i Gudbrandsdalen, mens fire omkom i Vestoppland  For ti år siden mistet til sammenligning 28 mennesker livet på vegene i Oppland.

Utforkjørings- og møteulykker

Trafikkulykken på E136 på Lesja 5. desember, er den siste dødsulykken på vegene i fylket i 2017. En 23 år gammel mann omkom i en møteulykke. Ulykken på Lesja er en av tre møteulykker hvor føreren av bilen omkom i 2017. Tre førere kjørte av vegen og mistet livet. To omkom i fotgjengerulykker. Den siste omkom i en MC ulykke.

Tryggere biler og veger

På landsbasis må vi tilbake til 1947 for å finne færre drepte i trafikken. Den gang omkom 90 mennesker. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en nedgang fra 36 i 2016 til 28 i 2017.

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til tallet på trafikkdrepte er redusert til 1/3 i forhold til 2001 da Stortinget vedtok Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde på vegene.

- Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, og helst få dem ytterligere ned, må vi blant annet fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk og rumlefelt på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegstrekningene på rv. 4 og E6, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Vegvesenet i Oppland har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, diverse fartsreduserende tiltak og utbedring av sideterreng.

- Dette arbeidet fortsetter vi med i 2018, sier Løkken.

Han mener offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene.

Føreransvar

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Løkken.