- Av 40 kommuner med konsesjonskraft hos Kommunekraft, har vi oppnådd tredje høyeste pris i markedet, forteller Sægrov stolt.

Lesjas kraftpris ble låst på 28,1 øre per kilowattime. Den høyeste oppnådde prisen i markedet i år er på 28,2 øre. Kommunen oppnådde med dette en markedspris for konsesjonskraften på 11 400 000 kroner. Det gir 900 000 kroner mer i frie inntekter for Lesja kommune. Også i fjor fikk Lesja kommune en god pris på slaget av sin konsesjonskraft

Kunnskap og flaks

Rådmann Willy Sægrov er veldig godt fornøyd med dette.

- Det er en blanding av kunnskap og flaks, sier rådmann Willy Sægrov.

Han har erfaring fra kraftmarkedet fra tidligere arbeidssted.  Selv om slaget av konsesjonskraft fører til høyere inntekt for kommunen i 2018, vil det ikke føre til noen endring i budsjettprosessen som nå foregår.

- Dette er midler som kommer godt med som en buffer, sier Sægrov.

Kuttarbeid

Økonomisjef Øyvind Engen er nå i sluttspurten av budsjettarbeidet, tallene skal være klare til formannskapsmøtet 29.november. Totalt skal de forskjellige sektorene i Lesja kutte 2,3 millioner kroner til neste år. Den største delen av dette kommer under forvaltning og utvikling, som skal kutte budsjettet sitt med nærmere 1,5 millioner kroner. Akkurat hvordan kuttene skal skje blir ikke endelig bestemt før ved kommunestyrets budsjettbehandling 14.desember.

Det som er foreslått er blant annet en økning av bomavgiften på Slådalsvegen, større fokus på gebyr og sanksjoner ved ulovligheter og finne alternativ bruk eller selg Langbakken bofellesskap. Det er foreslått at utgifter til leie av grunn til løyper overføres til næringsfondet, og de skal ha en gjennomgang på vegvedlikeholdet. Forvaltningsstyret skal behandle budsjettforslaget på sitt møte førstkommende tirsdag.

Sikkerhet

Eiere av større vannkraftverk har plikt til å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt av kraftutbygging, såkalt konsesjonskraft. Denne kan kommunene selge videre. Formålet med konsesjonskraften er å sikre vertskommunene en andel av verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til. Vertskommunene bidrar gjennom avståelse av verdifulle naturressurser til denne verdiskapningen. Kommunekraft kjøper eller selger ikke kraft i eget navn, men bistår kommunene ved salg og inngåelse av forvaltningsavtaler for konsesjonskraften. I 2104 formidlet Kommunekraft mer enn 2,8 terrawattimer.