Også under fjorårets budsjettprosess var barnehagen i Kjøremsgrenda et tema. Livsløpstyret i Lesja gikk den gangen mot en stenging. Valget falt i stedet på å stenge en avdeling i Kyrkjebygda barnehage. Den har på grunn av økt barnetall måtte åpne igjen for kort tid siden. Kjøremsgrenda barnehage markerte nylig sitt 10-årsjubileum i nye lokaler. Per i dag er det 10 barn som går i barnehagen. Ungene som i dag går i Kjøremsgrenda barnehage får plass i Kyrkjebygda. Det er lave fødselstall i Lesja. 2010-kullet er et toppår med 30 barn, i 2013 ble det født bare åtte nye lesjinger totalt. Av alle barn i kullene fra 2010 til 2014 er det forventet at bare ni av disse er aktuelle for Kjøremsgrenda barnehage.

Dombås som vekstsentrum

I saksutredningen skriver oppvekstsjef Erik Slettahaug at det i denne saken  er flere langsiktige momenter som er usikre, blant annet samfunnsperspektiv på kommune- og grendenivå, og for foreldre og barn som bruker barnehagen. Dersom en familie på fem velger å flytte fra bygda vil kommunen miste store skatte- og rammeinntekter. Et foreldremøte i barnehagen viste stort engasjement for barnehagen, og et ønske om å være med på tiltak som kan redusere kostnadene. Det ble også signalisert at flere vil søke barnehageplass i Dovre kommune, dersom barnehagen i Kjøremsgrenda blir nedlagt. Barnehagen på Dombås har i dag 15 ledige plasser, og det er dårligere utvikling i barnetallene i Dovre kommune. En framtidig kommunesammenslåing er også med i vurderingen.

- En felles kommune bør ha som klar målsetting at Dombås skal bli et vekstsentrum med økt næringsutvikling og positiv befolkningsutviling. Da kan tomte- og boligmuligheter på vestsiden av Jora bli aktuelt, skriver oppvekstsjef Slettahaug i saken.

Foreldrene til barn i Kjøremsgrenda barnehage sendte i fjor et brev til alle representantene i Livsløpsstyret.

- Det skal være alle voksne, friske og arbeidføre kommunalt ansatte som skal ta byrden nedskjæringene krever. Ikke barnehagebarn, skoleelever eller de eldre, sto det i brevet.

Bærekraftig

Lesja kommune viser til kostnaden per barn i barnehagen. For Lesjaskog barnehage er den i år 163 000 kroner per barn, i Kyrkjebygda 127 000 kroner per barn og i Kjøremsgrenda 240 000 per barn. Gjennomsnittlig ligger Lesja nest høyest i kostnad per barn i hele regionen, med 191 000 kroner. Bare Skjåk kommune ligger høyere. Dovre kommune har en gjennomsnittskostnad på 150 000 kroner per barn.

- Ressursanalysen viser at det bare er en struktur med to barnehager som er driftsøkonimisk bærekraftig over tid. Det eneste som kan endre dette er at barnekullene blir så store at vi utnytter alle plassene i barnehagene fullt ut, skriver Slettahaug.

Livsløpstyret i Lesja skal behandle denne saken i sitt møte mandag.