Stor arbeidsgruppe sammen om å utrydde skrantesjuke hos villrein