– Vi har hatt en økning i spesialskyss med taxi på 50 millioner kroner de siste årene. Samtidig har vi et dyrt og velfungerende busstilbud for alle elever med lang reisevei til skolen. Det sier noe om en samfunnsutvikling som er på ville veier, sier fylkesordfører Thomas Breen (Ap) i en pressemelding.

Innlandet er det fylket i landet med desidert høyest andel barn og unge som har behov for skoleskyss. Stort sett på grunn av lange reiseavstander. Men spesialskyss med drosje har også ført til høy kostnadsvekst i skoleskyssen og kutt i det ordinære rutetilbudet.

– Dette er egentlig et sponset utenforskap. Om ikke elevene våre klarer å ta bussen til skolen – hvordan skal de klare seg i arbeidslivet? Det er viktig å ta hensyn til dem som faktisk må ha spesialskyss, men det er også viktig å stille krav. Ved å ikke stille krav til de unge, kan vi gjøre dem en bjørnetjeneste for resten av livet, sier Breen i pressemeldingen.

Fylkeskommunen i Innlandet har gjennomført en kartleggingsundersøkelse der en har gått gjennom 44 saker om spesialskyss der det foreligger legeattest. I om lag 4 av 10 saker er ikke fysisk funksjonsnedsettelse årsak til søknaden. Samtidig har 34 prosent av elevene som har behov for drosje, behov for drosje alene, ifølge legeattesten.

– De aller fleste elever som kan - bør ta ordinær skoleskyss. Faglig sett er vel også hovedregelen at man bør være i et fellesskap for å bli frisk. Vi bør unngå varianter av isolering og heller jobbe med å etablere trygghet i våre fellesskap, sier Breen.

Breen legger til: – Det er grenser for hvor mye spesialtilpasning man kan klare.

Oppretter en helsefaglig nemnd

For å snu utviklingen med spesialskyss med drosje, vedtok et bredt flertall i fylkesutvalget tirsdag å opprette en egen helsefaglig nemnd i Innlandet. Nemnda blir en prøveordning på tre år.

– Vestland har hatt gode erfaringer med sin legenemnd. Der ringer for eksempel legen i legenemnda til elevens fastlege ved behov, og aktørene samarbeider rundt eleven for å finne tiltak som gjør at han eller hun kan kjøre buss, sier Iselin Vistekleiven (Ap), utvalgsleder for samferdsel i Innlandet.

Det skal ansettes to helsefaglige personer i hver sin 20 prosent stilling i de tre årene, én lege og en psykolog. Nemnden skal blant annet ha følgende funksjoner:

• Styrke skoleskyssplanleggernes kompetanse på ungdom og psykiske lidelser

• Bidra til å styrke elevenes mestringsfølelse slik at de settes i stand til å ta skolebussen med sine medelever, eller ta drosje sammen med andre.

• Sikre en hensiktsmessig og omforent saksbehandling.

Målet er at gjennom fokus på mestring og trening vil vi få flere elever over på den ordinære skoleskyssen i fellesskap med andre - som for de aller fleste er skolebuss, og dermed forhindre utenforskap og sørge for at flere elever fullfører videregående skole, avslutter Breen.