– Det er alt for mange dødsulykker. Vi må få ned ulykkestallene i landbruket og reindrifta. Derfor får vi nå på plass en nullvisjon. Folk skal føle seg trygge på arbeidsplassen sin, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding fra regjeringen.

For reindrifta finnes det ikke tilstrekkelig statistikk for dødsulykker. Utover dette er det ulykker som ikke fører til død, men som får alvorlige konsekvenser og skader for den enkelte, som gjør det nødvendig å jobbe målrettet for å forebygge så mange ulykker som mulig.

Mandag denne uken signerte sentrale aktører en intensjonsavtale om en null-visjon for dødsulykker i landbruket og reindriftsnæringa.

Et viktig tiltak i avtalen er å kartlegge årsakene til arbeidsulykkene, for å få økt kunnskap om hvordan man kan unngå slike ulykker og øke sikkerheten i næringene.

Landbruks- og matministeren setter av 400 000 kroner til utredning av årsakene til og forebygging av ulykkene.

– Ap/Sp-regjeringa er opptatt av at folk skal være trygge på jobb. Det er derfor viktig å samle mange ulike aktører i en felles innsats for å få ned ulykkestallene, sier Pollestad.

Partene i avtalen er Arbeidstilsynet, Gjensidige, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Landkreditt forsikring, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Landbrukstenester, Norske Rendriftssamers Landsforbund og Stiftelsen Norsk Mat.

Alle partene har forpliktet seg til å gjennomføre tiltak på sine områder, men Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Landbruksrådgiving og Stiftelsen Norsk Mat har et hovedansvar for samordning og oppfølging av intensjonsavtalen.