På landsbasis gikk godstrafikken opp med to prosent. Utviklingen i 2022 er på et lavere nivå enn i 2021, men trenden er fortsatt positiv.

– Vi mottar tydelige signaler fra transportnæringen om at økt bruk av jernbane er sterkt ønskelig. Hovedgrunnen kan relateres til miljø og klima, spart energi og sjåførmangel, forteller godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm, i en pressemelding.

Med en vekst på syv prosent økte godstrafikken på Dovrebanen nest mest i hele landet. Det er også den strekningen i landet som frakter mest gods på skinner. (Se tabell nederst i saken)

Behov for økt satsing

Ifølge Bane NOR er det et stadig økende behov for å flytte mer transport bort fra vei og over på jernbane. Transportnæringen etterspør mer miljøvennlig frakt av gods.

Problemet er at flere strekninger på jernbanenettet i Norge er overbelastet. På flere strekninger har etterspørselen blitt høyere enn tilbudet.

– Skal vi lykkes med å imøtekomme transportnæringens behov for en energieffektiv og grønn omstilling, er det avgjørende at vi får til en økt satsning på gods på bane, sier Stenstrøm.

Ny fordeling av syv ruter

Til tross for oppgang på landsbasis var det steder i landet der godstransporten gikk litt ned i fjor. Det gjelder Sørlandsbanen, Bergensbanen og Ofotbanen.

Green Cargo varslet i høst at de skulle trekke seg ut av det norske godstogmarkedet og avvikle sine togruter. Selskapet har kjørt syv daglige turer med kombitog mellom Oslo og henholdsvis Trondheim, Bergen og Stavanger.

Det skapte bekymring for at gods tilsvarende 100 000 vogntog årlig skulle havne på glatte, norske vinterveier.

Bane NOR klarte i stedet å fordele alle rutene, og OnRail overtok fem av de syv. På kort tid klarte selskapet å bygge seg opp fra å kjøre én rute til seks. CargoNet overtok to siste.

– Vi er veldig fornøyde med at disse togrutene er omfordelt. Transportnæringen har gitt et sterkt bidrag til denne overgangen. Vi har hatt flere henvendelser fra de større transportkjøpene som ønsker å støtte opp om endringen, sier Stenstrøm.

Banestrekning20212022Vekst
Nordlandsbanen139715128%
Dovrebanen178319017%
Østfoldbanen3203375%
Sørlandsbanen11881179-1%
Ofotbanen13011249-4%
Bergensbanen11421080-5%
Sum øvrige baner187419464%
Totalt900592032%

(Oppgitte tall: millioner brutto tonnkilometer og prosentvis vekst)