Tirsdag la kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) frem departementets konklusjon og endelige vedtak angående regionalplanen for Dovrefjellområdet, og en fornøyd Lesja-ordfører konstaterer at de i stor grad har lyttet til lokale interesser.

Lokaldemokratiet ble hørt- En viktig lokalpolitisk seier, smiler Mariann Skotte (Sp).Hun viser særlig til det ene punktet i vedtaket, som sier at grensa for nasjonalt villreinområde ned mot Lågen/Rauma skal følge vernegrensa for Dalsida landskapsvernområde, og ikke trekkes lenger ned mot dalbunnen, helt i tråd med det kommunen selv har ønsket seg. - Dette har det vært jobbet med i flere år før min tid i politikken, og på tvers av partier. Jeg vil særlig trekke frem Hanne Velure (H) sin utrettelige innsats, men også min partikollega Aud Hove (Sp) på Fylkestinget, som har snakket Lesja sin sak i denne saken, sier Skotte.

Naturlig sammenfall av grenser- Jeg er enig i at et slikt sammenfall av grenser er naturlig, og vil forenkle forvaltningen av området, uttaler Sanner. 80 prosent av Lesja er allerede vernet, og ett av de viktigste momentene i denne seieren, mener både Skotte og Velure, er at områdene i dalføret nå er under ren lokal forvaltning, noe som åpner for helt andre utviklingsmuligheter enn det som ville vært mulig innenfor et verneområde.

Stolt av innsatsenHanne Velure har vært med i styringsgruppa for planen, og har fulgt hele prosessen gjennom ti år. - Det var nettopp mangelen på respekt for den lokale råderetten og kunnskapen som fikk meg inn i politikken for ti år siden, og nå er jeg svært, svært glad og lettet over Sanners endelige vedtak i denne saken, sier en fornøyd Velure. - Når jeg tenker på hvor mye ressurser dedikerte kommuneansatte har lagt i dette arbeidet for å sikre lokalt handlingsrom blir jeg ydmyk og stolt. Det viser at de som sitter med den lokale kunnskapen vet best hva som tjener både vern og bruk best, så vel i administrasjonen som i politikken, sier Velure.