I budsjettet for 2018, som ble vedtatt på kommunestyremøtet før jul, står det spesifisert at bemanningen skal holdes på samme nivå som i 2017, selv om barnetallet øker.

Dette har fått flere foreldre i kommunen til å reagere, og kalle sammen til møte i Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, for å drøfte konsekvenser for barna.

Vil gi konsekvenser

Yvonne Jørgensen er en av foreldrene som er bekymret over beskjeden. Hun har barn i Dombås barnehage og jobber selv i barnehage i nabokommunen.

- På FAU-møtet kom det frem at vi er flere som er bekymret. Vi stiller spørsmål ved hva dette vil gjøre med det pedagogiske innholdet i barnehagen, og er redde for at enkeltbarnet ikke blir sett, at mindre bemanning vil gå utover omsorgen, forteller hun, og peker på konsekvensene som for få ansatte kan gi.

- Man vet at det vil gi ettervirkninger, dersom det blir for få ansatte. Man vil ikke klare å følge opp barnas utvikling, blant annet innen språk, det kognitive, motorisk og sosialt. I tillegg trenger barn rutiner og forutsigbarhet. Kort sagt ønsker vi en bemanning som gjør at barnet har det de trenger, utdyper hun.

Ingen regler

Jørgensen trekker spesifikt frem leveringssituasjonen om morgenen, der det kun er én voksen på avdelingen frem til klokken 9.30.

- Man vet jo aldri hvilket humør og form barnet er i om morgenen, og det er spesielt viktig at det er voksne til stede for å ta imot dem, sier hun.

Hun presiserer at foreldrene ikke har noe å utsette på personalet i barnehagen.

- Vi er svært fornøyde med de ansatte. Og det er jo i utgangspunktet positivt med flere barn, så fremt det settes inn tilstrekkelig personale, sier hun.

Det finnes i dag ingen klare regler for hvor mange voksne det skal finnes per barn i barnehagene. Barnehageloven sier kun at bemanningen skal være tilstrekkelig, men et nytt lovforslag ønsker å sikre en minstebemanning på en voksen per seks barn over tre år, samt minst en voksen per tre barn under tre år.

Godt bemannet

Oppvekstsjef i Dovre kommune, Greta Talleraas, og styrerne i de to barnehagene i Dovre, Marthe Brenden og Ole Kristian Rise, har full forståelse for foreldrenes bekymring, men ønsker samtidig å berolige med at omsorg og oppfølging ikke skal svekkes.

- Det er naturlig at foreldrene bekymrer seg, dersom de antar at tilbudet for barna deres blir dårligere. Dovre kommune har i mange år hatt bemanning tilsvarende normen som nå er foreslått lovfestet, og det tenker vi å fortsette med, sier Talleraas.

Mens Dovre barnehage har hatt et jevnt barnetall i flere år, har Dombås barnehage hatt uvanlig lave tall. Dette øker noe nå, men ikke slik at bemanningen går under normtallet. I tillegg er det naturlige svingninger gjennom året.

- Barnetallet øker hver vår, men vi har aldri økt bemanningen av den grunn. Tallet jevner seg ut når høsten kommer og en del av ungene begynner på skolen, forteller Brenden, som er styrer i Dovre barnehage.

Vurderes fortløpende

Styrerne forteller videre at bemanningen gjennom dagen blir fortløpende vurdert.

- Noen år kommer mange barn tidlig, så da er det naturlig å sette inn flere voksne fra morgenen av. I tillegg må man porsjonere bemanningen ut fra det som skal skje utover dagen, sier Brenden.

- Vi har også samarbeid på tvers av avdelingene. Det er aldri slik at den voksne er helt alene i barnehagen med barna, skyter Rise inn.

Ved innsparinger er det helt andre ting man ser på.

- Det kan for eksempel være at man ikke lenger sender CD’er med bilder hjem til foreldrene. Dette er jo en hyggelig gest, men ingen nødvendighet for ungene, sier Brenden.

- Første prioritet er å ivareta barna, slår Rise fast.

Åpne for innspill

Dovre kommune toppet kommunebarometeret til Kommunal Rapport i fjor, og blant det som ble trukket frem som spesielt bra, var nettopp barnehagene. Dette på bakgrunn av at bemanningen er høyere enn landsgjennomsnittet, og andelen ansatte med pedagogisk utdannelse har vært høy i lang tid. Egne brukerundersøkelser viser at også foreldrene er fornøyde med barnehagene.

- Styrerne og de andre ansatte er dyktige. I følge brukerundersøkelsene ligger vi langt over gjennomsnittet, og slik skal det fortsette å være. Selv uten ressursøkning i år, kommer vi ikke ned på et nivå der det er grunnlag for bekymring, lover Talleraas.

- Og vi er selvsagt åpne for innspill og spørsmål fra foreldrene, avslutter Rise.

Innsparinger, men ikke dårligere omsorg, er målet for styrer i Dovre barnehage, Marthe Brenden (f.v.), omsorgssjef Greta Talleraas og styrer i Dombås barnehage, Ole Kristian Rise. Foto: Monica Hjelle