Dette skyldes at ulv og bjørn har forårsaket mer skade i enkelte områder inneværende år. De siste seks årene har antall påviste gaupe- og jerveskader på sau gått ned, og i 2013 er skadeomfanget for disse to rovdyrene omtrent på nivå med fjoråret. Lokale tall skal være klare etter første november. (kilde: rovviltportalen)