Det er Fylkesmannen i Oppland som har planprosessen på vegne av Miljødirektoratet. Høringsforslaget er forsinket på grunn av ulike årsaker, men er nå ute på høring med frist den 7. april.

Viktige verdier

Det overordnede formålet for vern er å sikre områdets funksjon som leve- og trekkområde for villreinen i Snøhetta, som Norge har et internasjonal forpliktelse overfor. Det er flere viktige verneverdier, som kalkrike områder fugleliv, landskap, kulturminner og kvartærgeologiske forekomster.

- Over tid bruker villreinen hele dette området. Dersom vi ikke tar tilstrekkelig hensyn til villreinen, kan vi risikere at det skjer det samme med villreinen i Snøhetta som nå skjer med villreinen i Rondane, der trekkveger ser ut til å gå ut av bruk. Vi må være føre-var, sier Fylkesmann i Oppland Sigurd Tremoen.

Presset villrein

I følge rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er villreinen i dag sterkt presset av ferdsel og bruk i Snøhetta og Hjerkinnområdet. Villreinen er avhengig av å krysse det såkalte Hjerkinnplatået, over Stroplsjødalen og Snøheimvegen, for å nå gode vinterbeiter på østsiden av Snøhettamassivet.

Lite betydning

For enkeltpersoner, individuelle brukere, har vernet av området liten betydning. Det vil som i dag være helt åpent for å gå fotturer eller skiturer, men sykling vil bli begrenset. I ett område vil det være forbudt å slå opp telt deler av året. Bruk av hest til kløving og gjeting vil være tillatt i hele området. Muligheter for jakt og fiske vil ikke bli påvirket, annet enn om Snøheimvegen eventuelt blir fjernet.

Skjermer det indre

Hovedstrategien i verneplanen er å gi rom for bruk i den ytre delen av området, og skjerme de indre delene av hensyn til villreinen.

Fylkesmannen beskriver grunnlaget om verneverdiene og brukerinteressene i området som meget solide. Det har vært gjennomført flere konsekvensutredninger enn det som i utgangspunktet er pålagt for et område av denne størrelsen.

Bakgrunnen for verneplanen er Stortingets vedtak fra 1999 om å legge ned Hjerkinn skytefelt, og tilbakeføre det til naturen og innlemme det i eksisterende verneområder.

– Det er verneverdiene i området som danner grunnlaget for forslag om vern, men Fylkesmannen har lagt vekt på å ivareta næringsinteressene så langt det er mulig uten at det går utover formålet med vernet, skriver Tremoen i forordet.

To verneforslag

Forslaget inneholder to vernealternativ, fordi spørsmålet om å bevare Snøheimvegen er skilt ut i en egen prosess.

I begge verneforslagene ligger en utvidelse av Dovrefjell Sunndalsfjella nasjonalpark, som omfatter den største delen av tidligere Hjerkinn skytefelt.

I begge alternativene er det foreslått en mindre utvidelse av Fokstugu landskapsvernområde, samt et nytt Hjerkinn landskapsvernområde. Sistnevnte utgjør arealet rundt Tverrfjellet, Haukberget og Storranden. I det første alternativet er en større del nasjonalpark og en mindre del landskapsvernområde, mens i det andre alternativet er det omvendt. Nasjonalpark er et strengere vern enn landskapsvernområde.

Snøheimvegen avgjøres i Stortinget

I alternativ 2 åpnes det opp for at Snøheimvegen, Vålåsjøhøvegen og vegen inn til Vesllie kan bestå. I det første alternativet er alle veger i området tilbakeført etter den vedtatte prosjektplanen. En forutsetning for å beholde deler av vegnettet er at det må bygges nye bruer, det er ikke aktuelt å beholde betongbruene i verneområdet, blant annet på grunn av krevende vedlikehold.

En fersk rapport fra NINA om ferdselen i området, som Vigga omtalte forrige uke, viser at skyttelbuss er det beste alternativet på Snøheimvegen for villreinen. I følge verneplanen vil rapporten og verneplanen utgjøre grunnlaget for avgjørelsen om den 14 kilometer lange strekningen på Stortinget i høst.

– Det er KLD som håndterer saken om Snøheimvegen. Vi vil redegjøre for saken for Stortinget på egnet måte, trolig i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2017, opplyser politisk rådgiver Jens Frølich Holte i klima- og miljødepartementet.

Reiselivet blir berørt

Et vern av området vil utgjøre en stor forskjell for reiselivet. Det er liten forskjell mellom de to vernealternativene, annet enn vegnettet som eventuelt blir værende.

De organiserte aktivitetene vil bli begrenset. Hundekjøring vil bli helt forbudt i begge vernealternativene. Organiserte turer med moskussafari vil fortsatt være tillatt, men på et mer begrenset område enn tidligere. Moskussafari regnes som en ferdselssform som kan skade naturmiljøet.

Terrengene som i dag brukes til trening av fuglehunder, vil bli noe begrenset.

Turistforeningens hytte Snøheim vil trolig bli negativt påvirket om Snøheimvegen blir fjernet, med mindre trafikk. Samtidig vil det trolig være en annen gruppe besøkende som finner vegen dit, mener Fylkesmannen. I NINAs rapport konkluderer de med at fjerning av veg vil føre til økt fottrafikk, som er mer forstyrrende for villreinen enn dagens skyttelbuss.

Vedtak i 2018

Etter høring vil Fylkesmannen oppsummere høringsuttalelsene og utforme sin tilrådning til Miljødirektoratet som i sin tur sender sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet som legger saken fram for Kongen i Statsråd.  Et eventuelt vernevedtak skjer i form av en Kongelig resolusjon og kan ventes i løpet av 2018. Parallelt med dette skal Snøheimvegen tilbake Stortinget for et endelig vedtak høsten 2017.

Les Fylkesmannens verneforslag her

Les mer om verneplanen i ukens Vigga