Partiene Høyre, Frp, Ap og KrF er enige om en ny tolkning av lovverket for ulvefelling.Partiene ber Regjeringen endre forskrift om forvaltningen av rovvilt, og forutsetter blant annet at det åpnes for lisensfelling av ulv utover det antallet som allerede er besluttet, dersom informasjon om skadepotensial gjør det mulig innenfor gjeldende lovverk. De krever også lisensjakt dersom det kan dokumenteres at ulven påfører vesentlige ulemper, selv om den ikke er til direkte skade for mennesker eller husdyr. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil komme tilbake til Stortinget med en ny sak innen fristen forlikspartene har bedt om, som er 10. mars, som tar innover seg forslagene som vedtas tirsdag. Der skal lover, regler og internasjonale forpliktelser gjennomgås.

Folket har kunnskap

Debattanter fra hele landet og flere partier mener Naturmangfoldsloven må tolkes videre enn det som er gjort, og at det ikke bare kan være potensialet for skader som må bli gjort. Opplandsrepresentanten Morten Ørsal Johansen (Frp) tordnet fra talerstolen.

– Det er ikke igjen noen beitedyr i ulvesona – og da er det heller ikke noe der noe ulven kan spise. Men det er ikke det samme som at det ikke er et skadepotensial. Logikken er enkel: Jo, høyere vi går over bestandsmålet jo større mulighet er det for at skade oppstår. Det er folket som bor der som har kunnskap om å være bekymret og ha redsel, sa han.

Krfs Hans Olav Syversen mente det pågår en «sirkeldiskusjon» i ulvedebatten.

– Når folk slutter med sau i ulvesonen hva skjer da – går tapstallene opp eller ned? Det er et selvinnlysende svar og kan ikke brukes som argument i denne saken, spurte han.

Sliter med seg selv

Høyres representanter i Stortinget stilte seg ikke bak de vurderingene som Høyre i regjering har gjort. Det samme med representantene fra Fremskrittspartiet. Dette ble bemerket av flere representanter fra de andre partiene.

- Hvert enkelt parti sliter med sitt forhold til seg selv. Vi mener statsrådens tolkning er for snever, vi må se på andre forhold enn skadepotensialet på sau og tamrein. Vi ønsker ikke en ny naturmangfoldslov, dette må ligge innen for de grensene som er der, sa Jan-Henrik Fredriksen (Frp)

Stilte seg bak Helgesen

Rasmus Hansson (MDG) og Ola Elvestuen (V) var de som uttalte seg mot at ulveforliket skal iverksettes. De forsvarte Helgesens vurderinger.

- Her kan drektige tisper skytes og ulvevalper sulte i hjelp, ser ikke Frp det som etisk problematisk, spurte Elvestuen Fredriksen.

- Frp er opptatt av dyrevelferd. Skal det være slik at det skal reise 40-50 busslaster en gang i måneden, eller skal vi ta ut det antall ulv som er vedtatt, svarte Fredriksen.

- Et stort flertall av den norske befolkningen vil ha ulv, også i Hedmark. Miljøpartiet De Grønne mener vi i dag har et fornuftig antall ul. Dersom ulven skal avlives bare fordi noe opplever frykt eller det er fare for at sau kan skades, tar vi vekk bekyttelsen av norske rovdyr, sa Hansson (MDG) og dro paralleller til hva som ville skjedd dersom den samme diskusjonen om rovdyr hadde skjedd i Tanzania.

- Da ville det blitt internasjonal debatt, sa Hansson, som mener vedtaket Stortinget gjorde i juni bryter med Naturmangfoldsloven.

Fortjent kritikk

Flere representanter framhevet at det er en spesiell situasjon når flere tusen demonstranter samler seg utenfor Stortinget for å be om at et vedtak som har blitt gjort blir satt ut i livet. De mener at dersom dette ikke blir gjennomført, vil det svekke folkets tillit til Stortinget. Noen mente også at regjeringen ikke hadde informert Stortinget godt nok i saken, før klima og miljødepartementet sa nei til felling i desember i fjor.

- All kritikk som regjeringen får her er høyst fortjent. Vi reagerer på at Stortinets vedtak blir satt til side, sa opplandspolitiker Tore Hagebakken (Ap)

Før jul ble det besluttet å kutte de 47 fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, til 15. Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, bestemte Helgesen, som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen. Mandag varslet Klima- og miljødepartementet at det går inn for å forlenge fellingstiden i ulvesonen med seks uker eller fram til 31. mars, slik Frp og flere andre partier har foreslått.