- For ein meir inkluderande og trygg kvardag for både barn og vaksne