– Det viser seg at Lesja kommune traff sitt vedtak om avslag med hjemmel i naturmangfoldloven § 44. Det oppstår da et spørsmål om saken skal behandles etter plan- og bygningsloven eller etter naturmangfoldloven, noe som blant annet kan få betydning for spørsmålet om hvem som er rett klageinstans. Vi er derfor i dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om videre saksbehandling, forteller seniorrådgiver i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Børge Alsvik.

Dovre kommune har behandlet samme søknad om fjerning av veg innenfor kommunegrensen på Hjerkinn. Dovre har også avslått søknaden om å fjerne deler av ringvegen, men har innvilget søknaden om å fjerne noen kortere vegstrekninger ved HFK-sletta, Haukberget og til Storranden fra lille ringveg. Structor/Forsvarsbygg har klaget på vedtaket.

Begge kommunene mener det må avventes med vegfjerningen til verneplanen for Hjerkinn skytefelt er ferdig. Denne blir sendt ut på høring i januar.