Skissene som blir presentert onsdag er laget på bakgrunn av vegvesenets egne vurderinger, og innspill som kom på ideseminaret i 2011. Noen få inspill fra aktører rundt sentrum er også tatt med i vurderingen så langt.

Jørn Kleiven i Statens Vegvesen poengterer at dette er tidlig i prosessen, og endelig planutkast vil komme til offentlig ettersyn i løpet av høsten / vinteren.

– Vi har mange skisser med oss, som innefatter området fra rundkjøringen i nord, til stasjonsvegen i sør, sier Kleiven, som er spent på innspill fra både private og næringslivet.

Tre hovedutfordringer

Vegvesenet har tre hovedutfordringer, miljøtiltak, kollektivterminalen og gang- og sykkelvei. Dette dreier seg om området rundt Sentralplassen, langs E6 og fylkesveg 490.

Miljøtiltak er den estetiske opprustningen av E6 og kanten inntil E6. Kollektivterminalen skal fortsatt ha plass til fire busser samtidig, men krever forbedring visuelt, og universell utforming. Den universelle utformingen krever igjen større areal.

Gang- og sykkelveien er ønsket forlenget fra rundkjøringen til jernbanestasjonen. Spørsmålet er hvor den skal krysse sentralplassen.

– Det er tre alternativ, et ved E6, et midt på, mellom tungtransportområdet og parkeringene, og et ved fasaden av bygningene. Det er vel tvilsomt at vi går for den siste løsningen, forklarer Kleiven.

Færre parkeringsplasser

Gangveien vil gå til venstre for fylkesveien opp til stasjonen, noe som igjen går utover parkeringsplasser til Holum sport og Elkjøp.

– Det vil bli parkeringsplasser, men det vil bli færre, sier Kleiven.

Også hovedkrysset inn til sentralplassen er et tema. I perioder med mye gjennomfartstrafikk oppleves krysset uoversiktlig og vanskelig.

– Det er viktig å poengtere at dette er en oppstartsfase. Vi er ute for å høre synspunkter, og sette i gang en tankevirksomhet, sier Kleiven.