I saka som fall i Nord-Gudbrandsdal tingrett 26. september, fekk Dovre oppheva eit rådmannsvedtak og klagesakbehandling frå formannskapet, og saksøkjar står fritt til å be om at søknaden om privat infiltrasjonsanlegg for gråvatn blir handsama på nytt.

Semje om felles løysing

Politikarane i Formannskapet er samde om at det er positivt for kommunen og alle noverande og framtidige hytteeigarar, at det har kome inn søknad om eit felles renseanlegg i hyttefeltet ved Hondyrju.

Ei slik standardheving vil også innebera at ein kan auke arealgrensa på hyttene i feltet, og ein vil stå att med eit høgstandard hyttefelt. Søknaden skal til handsaming i PNU med det fyrste.

Med eit slik anlegg på plass har Dovre også ei god sak, i høve til å avslå søknad om privat infiltrasjonsanlegg i ei ny runde, dersom saksøkjar ønskjer å be om det.

Representantane fryktar at eit eventuelt løyve ville gjera uselde og ubebygde tomter mindre attraktive, fordi det vil gje presedens for å tillate fleire anlegg på kryss og tvers i hytteområdet.

Saksøkjar kan i alle tilfelle fyrst be kommunen om ny handsaming, etter at dommen er rettskraftig, noko den blir etter ankefristen 30. oktober. Dersom kommunen ikkje vel å anke saka.

Forskutterer vedtak

Problemet for Dovre er at ein ikkje veit kor mange av hytteeigarane som ønskjer eit slik anlegg, eller om det blir noko av. Det vil heller ikkje bli godkjent søknad om dette i PNU før ankefristen.

Dersom Dovre kommune vel å fremje ei anke, meiner mellom anna ordføraren at ein vil vinne tid, slik at ein unngår ei ny søknadsrunde om infiltrasjonsanlegg, før fellesanleggsøknad blir innfridd. Når det skjer, vil kommunen etter alt sannsyn trekkje anka, dersom det er signalisert vilje til å vera med på slik anlegg frå hytteeigarar.

Ordførar Bengt Fasteraune gjekk langt i å forskuttere positiv handsaming av søknad om dette anlegget i PNU-utvalet.

- Det er slike signal som vil bli gjeve frå kommunen i møte med representantar for hytteeigarane i feltet, seier han.

Møte med hytteeigarane blir halde 1. november.

Det vart ikkje gjort vedtak i Formannskapet med omsyn til anke eller ikkje anke, men ein skal ta ei avgjerd tysdag neste veke, etter at administrasjonen har teke ei kontaktrunde med flest mogleg av hytteeigarane. Avgjerda om anke vil bli gjort i eit telefonmøte. Advokaten som skal førebu ein eventuell anke har bede om to veker til dette.