Dovre kommune har i disse dager lagt ut kommuneplanens samfunnsdel til offentlig ettersyn, og nå oppfordrer kommuneplanlegger Bernhard Svendsgard og rådmann Lars Innset folk i kommunen til å engasjere seg i innholdet i dokumentet.

- Kommuneplanen er det viktigste dokumentet for kommunen, slår rådmannen fast.

- Samfunnsdelen som nå er lagt ut til ettersyn gjelder for 2012 til 2022 og er en visjon om hvor man vil med kommunen de neste ti årene, altså hvilke overordnede mål man har. Dette angår alle, og nettopp derfor er det viktig at folk engasjerer seg i planen, utdyper Svendsgard.

Fritt frem for alle

Kommuneplanen er utarbeidet av fem grupper, sammensatt av representanter fra kommunens administrasjon, politikere, samt eksterne organisasjoner, som Bondelaget og Dovre næringsforening. Gruppene har jobbet med hvert sitt kapittel, og utkastene deres er deretter bearbeidet av en prosjektgruppe ledet av rådmannen. Totalt 100 sider ren tekst er komprimert og spisset, slik at dokumentet nå teller 60 sider med tekst og illustrasjoner, som finnes på kommunehuset eller lastes ned fra kommunens hjemmesider.

- Frem til den 22. mai kan folk ta kontakt med meg eller eventuelt prate med noen av kommunestyremedlemmene med innspill de måtte ha til planen, sier Svendsgard.

- Og det er fritt frem for alle som måtte ha synspunkter og forslag til endringer eller tilføyelser?

- Ja, alle innspill vil bli lagt frem for kommunestyret. Vi kan selvsagt ikke garantere at alt blir tatt med, men det vil uansett bli vurdert, lover Svendsgard.

Realistisk og optimistisk

Kommuneplanen er ment som et strategidokument, og kommunen er ikke formelt bundet opp av det som måtte stå der. Likevel har Dovre kommune valgt å styre unna de mest ambisiøse målsettingene.

- Vi har valgt å legge oss på et noenlunde realistisk, men samtidig optimistisk nivå, forteller Svendsgard.

Dette avspeiler seg blant annet i et av delmålene i planen, som er å øke folketallet i kommunen frem mot 2022, til tross for at statistiske beregninger sier at folketallet vil synke.

- Det er viktig og dermed også et mål for Dovre kommune å få innbyggertallet til å øke. Ikke bare for å holde liv i bygdesamfunnet, men også for kommunens økonomi og for å klare å opprettholde det tilbudet som finnes her i dag, sier Innset.

Strammer inn

Hovedfokus for å øke innbyggertallet vil være arbeidsplasser, samt å skaffe attraktive boligtomter.

- Vi kommer til å fortsette å utvikle Dombås som tettsted, da undersøkelser viser at det gjerne er i slike områder folk ønsker å bosette seg. Dermed er det viktig å legge til rette for næringsutvikling, samt skaffe sentrumsnære boligtomter, poengterer Svendsgard.

I kommuneplanen er også lagt opp til en mer restriktiv håndheving av konsesjonsplikten og dermed en styrking av boplikten.

- Per i dag er det 80 ubebodde landbrukseiendommer i Dovre, på grunn av at kommunen tidligere har vært nokså liberale med hensyn til fritak fra boplikt. I henhold til den nye kommuneplanen vil dette nå bli strammet inn, blant annet for å unngå at man må binde opp nye og kanskje dårligere arealer til boligformål. Dette kan nok virke urimelig for enkeltmennesker, men for Dovresamfunnet vil det være et positivt grep for å øke bosettingen, forklarer Svendsgard.

Satsningsområder

Kommuneplanen fremhever enda flere satsningsområder, som videregående skole, interkommunalt samarbeid og forebyggende helsearbeid, men det er også beskrevet områder der kommunen skal trappe ned. Blant annet er det nevnt at kommunen ikke skal ta over flere private veier, men heller vurdere tilbakeføring av kommunale veier til det privat eierskap.

Rådmann Innset påpeker at det kanskje også er områder som ikke er tatt med i planen, som kanskje burde ha vært med.

- Eiendomsskatt er ikke tatt med i kommuneplanen. Burde det ha vært det? Dette er en inntektsmulighet som Dovre kommune ikke utnytter fullt ut, mener han.

En brannfakkel i planen kan for øvrig være punktet om at man skal vurdere flytting av kommuneadministrasjonen fra Båtsto til Dombås.

Kommuneplanen for 2012-2022 skal opp til drøfting i formannskapet i juni, og kommer senere opp for vedtak i kommunestyret i september. Innspill til planen må altså komme før den 22. mai. Arealdelen er påbegynt og vil også være klar i løpet av høsten.