Folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023 er utført i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Innlandet fylkeskommune.

Det er en bred undersøkelse som er utført.

– Denne undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for det videre folkehelsearbeidet i tett samarbeid med kommunene i Innlandet. Undersøkelsen er omfattende og har spørsmål om alt fra tilgang til fasiliteter i nærområdet, egen helse, livskvalitet og skader. Nå foreligger resultatene og vi er godt i gang med å sette oss inn i rapporten, sier seniorrådgiver og prosjektleder for folkehelseundersøkelsen i Innlandet, Ingeborg Lunde.

Kvinner mer gunstig ut på livskvalitet

Undersøkelsen viser at mange trives i fylket:

  • 72 prosent rapporterer stor grad av trivsel

  • 68 prosent oppgir at helsen er god eller svært god

  • Gjennomsnittsskåren på tilfredshet med livet er 7,2 på en skala fra 0-10

– Kvinner kommer mer gunstig ut enn menn på flere av utfallene knyttet til helse, helserelatert atferd, livskvalitet og sosiale relasjoner, sier seniorrådgiver, Leif Aarø i Folkehelseinstituttet.

Unntakene er psykiske plager, søvnproblemer og helseplager i hverdagen, der menn kommer mer gunstig ut enn kvinner.

Færre har episoder med høyt alkoholforbruk

Knyttet til helserelatert adferd, skiller Innlandet seg positivt ut angående alkoholkonsum. Andelen som rapporterer om et månedlig episodisk høyt forbruk av alkohol er 12,4 prosent i Innlandet, mens gjennomsnittet for de andre fylkene er 16,3 prosent.

Mindre psykiske plager ved økende alder

Det er en klar sammenheng mellom økende alder og mindre psykiske plager og mindre ensomhet. Det er også en sammenheng mellom økende alder og sunnere kostholdsvaner, samt mer gunstige utfall på livskvalitetsmål.

Dette er den første fylkeshelseundersøkelsen som skiller mellom aldersgruppene 70-79 og 80 år og eldre. Sammenlignet med aldersgruppen på 70-79 år kommer den eldste aldersgruppen dårligere ut på en del helseutfall, livskvalitetsmål og ensomhet.

Betydelig variasjon i tilgang til tjenester og fasiliteter

For de fleste av temaene som er undersøkt, er det relativt lite variasjon mellom regionene i Innlandet. Det er imidlertid betydelig variasjon mellom regionene i andelen som oppgir god tilgang til tjenester og fasiliteter i nærmiljøet. Her skiller særlig Hamar-regionen og Lillehammer-regionen seg positivt ut.

Flere bekymret for økonomien

Den enkeltvariabelen som viser størst forskjell mellom Innlandet og de øvrige fylkene var andelen som rapporterer at de har vanskeligheter med å få pengene i husholdningen til å strekke til (27,2 prosent) mot gjennomsnittet for de øvrige fylkene (19 prosent).

En mulig forklaring er økte kostnader som følge av inflasjon, økte renter, og økte kostnader på strøm og matpriser som har preget samfunnet den siste tiden. Ett fylke utførte tilsvarende undersøkelse i 2022, mens flere andre utførte den i 2021. Et par fylker gjennomfører sine folkehelseundersøkelser nå i høst.

33 prosent deltagelse

Av de som ble invitert til undersøkelsen var det 33,8 prosent som svarte. Det er som regel usikkerhet med hensyn til om slike undersøkelser er helt representative for befolkningen. Derfor mener fylkeskommunen det er tryggest å legge vekt på resultater som er nokså klare, eller som inngår i konsistente mønstre av resultater.

I likhet med tilsvarende undersøkelse i andre fylker, er det også i Innlandet noen grupper som er underrepresenterte. Det er en lavere andel kvinner enn menn i den eldste aldersgruppen som har besvart skjemaet.

Man finner også en underrepresentasjon blant de med lavere utdannelse, og blant menn i den yngste aldersgruppen.

Først ut med spørsmål knyttet til seksuell orientering

Innlandet er først ute blant fylkene om spørsmål rundt kjønnsidentitet og seksuell orientering. Nasjonale undersøkelser tyder på at legning har betydning for personers livskvalitet, spesielt knyttet til personlig økonomi og psykisk helse. Folkehelseundersøkelsen gir mulighet til å se nærmere på dette i Innlandet.

Undersøkelsen har også tatt hensyn til personer over 75 år som manglet digital kontaktinformasjon. De fikk derfor tilsendt undersøkelsen i posten.