Formannskapet skal drøfte økonomiplanen og driftbudsjettet på sitt møte onsdag denne uka.

Lesja kommune skal i følge vedtatt plan låne 126 millioner kroner fra 2018 til 2021, som vil si en økning i gjeld på 41 prosent. I samme periode er det lavere utbytte fra Eidefoss, på grunn av byggingen av Nedre Otta kraftverk. Dette er hovedårsakene til at kommunens økonomi blir utfordrende de kommende årene. Kommunestyret har ønsket en sak der man ser på driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet under ett, og samtidig unngår eiendomsskatt og beholder et driftsresultat på 3 prosent.

Skyves framover

Mange av de planlagte investeringene i perioden har blitt flyttet fram i tid. I investeringsplanen har Lesja kommune satt av 40 millioner kroner i 2018, 80 millioner kroner i 2019 og 10 millioner kroner i 2020 til nybygg og oppgradering på Lesja sjukeheim. De 30 millionene som var tenkt til omsorgsboliger er tatt ut av planen fram til 2022.

Friluftsparken flyttes igjen

Ny brannstasjon på Lesjaskog er utsatt til 2021. I år er det foreslått 500 000 kroner til avbøtende tiltak. Lesja sentrum ligger fortsatt inne med på investeringsbudsjettet med totalt 2,2 millioner kroner. Denne posten er redusert med 2,3 millioner kroner fra det opprinnelige forslaget. Det er foreslått en økning på 800 000 kroner for å gjøre ferdig gang-og sykkelvegen mellom Lisser og Solsida. Gang- og sykkelvegen mellom Solsida og Bjorli er tatt helt ut av kommunens investeringsplan. Friluftsparken på Bjorli er redusert med to millioner kroner, og står med en halv million i 2019. 2,4 millioner kroner til ski-in løype på Bjorli står i 2018, dette er låst mot anbud.

Ingen leiligheter nå

I perioden er det til sammen satt av 5,3 millioner kroner til bredbåndsutbygging, noe som er reduksjon på en million kroner. Til oppgradering av veg er det satt av 400 000 kroner i perioden, til trafikksikkerhetstiltak er det satt av til sammen 200 000 kroner. Disse to punktene er til sammen redusert med en million kroner i løpet av perioden. Sentrumsnære boliger er tatt ut av planen på grunn av at behovet ikke vil være så stort, siden det ikke blir bosatt flyktninger i Lesja i 2018 og 2019. Det er avsatt fem millioner kroner til sentrumsnære leiligheter i Lesja sentrum i 2022. Rundt to millioner kroner er avsatt til digitalisering, det samme med 2,3 millioner kroner til forskjellige regionale prosjekter som kommunen må ta del i.

Kutt på 10 prosent

Sammen med kutt i investeringsplanen er det foreslått flere kutt i drift. Dette gjelder både tilbud og stillinger. Mange fagforeninger og samarbeidsfora har kommet med sine meninger og innspill når det gjelder forslagene. Det er foreslått at alle sektorer på kutte 10 prosent hver av sin netto ramme. I kroner og øre er det største kuttet innen helse-, omsorg og folkehelse med 5,9 millioner kroner. Administrasjonen skal spare 1,7 millioner kroner, oppvekst og kultur 4,4 millioner kroner og forvaltning og utvikling 1,9 millioner kroner.

Høyt tjenestenivå

– Å redusere kostnadene for å få en mest mulig effektiv og rasjonell drift, er prioritert oppgave i organisasjonen. Men vi vil nå et punkt der kvaliteten vil bli redusert og stillinger blir påvirket ved videre kostnadsreduksjon, skriver økonomisjef Øyvind Engen i saken som formannskapet skal behandle onsdag.

Rådmann og lederteam anser tjenestenivået generelt til å ligge på øvre del av skalaen per i dag. Noen av tiltakene som er foreslått vil bringe tjenestenivået ned på nedre del.

Dette er blant forslagene som er har blitt drøftet:

 • Flytte dagsenteret på Lesjaskog til søndre del av Eldres Senter på Lesjaskog. Selge dagens lokaler til dagsenteret

 • Slå sammen mellom og/eller ungdomstrinn på Lesja og Lesjaskog

 • Redusere 3-4 lærerstillinger og 2-3 stillinger i barnehagene

 • Flytte Lesjaskog barnehage til ledige lokaler på Lesjaskog skule, og selge dagens barnehage

 • Nedlegging av kjøkkenfunksjon på Eldres Senter, og reduksjon på inntil to årsverk

 • Avvikle aktivitetstilbudet på dagsenteret på Lesja sjukeheim, Lesjatun og Eldres Senter

 • Transport til dagsenter på Lesja sjukeheim legges da ned

 • Fjerne 40 prosent merkantil stilling på Skoglund på Lesjaskog

 • Flytte et årsverk fra Skoglund til et inntakskontor

 • Redusere stillingen til psykiatrisk sykepleier med 20 prosent

 • Redusere jordmorstillingen med 25 prosent

 • Frysing av 20 prosent helsesøsterstilling

 • Reduksjon av 20 prosent fysioterapistilling

 • Reduksjon av 10 prosent ergoterapistilling

 • Reduksjon av et årsverk på Lesjatun

 • 50 prosent spesialkonsulent innen oppvekst spares inn

 • Lederstillingen på Lesjaskog dagsenter gjøres om til en ren aktivitørstilling

 • 30 prosent av stillingen innen kulturminnevern reduseres

 • Det reduseres en 20 prosent helsesekretærstilling

 • Selge huset Langbakken på Joramo

 • Selge NAV-bygget i Lesja sentrum

 • Øke byggesaksgebyrer

 • Redusere åpningstiden i svømmehallene

 • Nedklassifisering av kommunale veger til privat veg

 • Kutte dagmøter for folkevalgte og slutt på matservering

 • Videre arbeid med bygdebok utgår

 • Kutt i vennskapskommunesamarbeidet med Marijampole

 • Redusert tilskudd til aktivitet innen frivillig sektor, lag og organisasjoner

 • Redusere antall kirker i drift fra tre til to.

 • Øke husleie på alle omsorgs- og trygdeboliger