Dette har bakgrunn i saken det ble orientert om på forrige kommunestyremøte i Lesja, angående kjøp av et areal på Lesjaskog. Mølmen er suspendert i 12 måneder, og kan ikke møte i sin gruppe i denne perioden. Mølmen ønsker ikke å kommentere saken. Han er fortsatt å finne på Høyres liste til høstens kommunevalg. Mølmen kjøpte i 2012 en tomt av Lesja kommune. I mai i år kom det brev til Lesja kommune, som viser at det kan ha vært uklarheter rundt dette salget. Kontrollutvalget skal behandle saken.

Ville unngå prisøkning

Brevet ble sendt fra Mølmens nabo, Vidar Øverli.

- Mølmen kontaktet meg og ville at jeg ikke skulle legge inn bud, noe han visste jeg hadde planer om. Han mente det var bedre at han var eneste budgiver for å unngå prisøkning ved flere bud, mot at jeg kjøpte øvre del av eiendommen, som jeg var mest interessert i, av han i etterkant til selvkostpris. Jeg var ikke helt komfortabel med løsningen, men gikk med på dette for å ikke skape ufred. Vi skrev sågar en kontrakt på dette, noe han i dag har fraveket. Han har dessverre den eneste kopien. Han begrunner dette med at han har vært i kontakt med Lesja kommune og fått beskjed om at fradeling her er helt utelukket. Han har imidlertid sittet i kommunestyret i flere år, så han burde jo egentlig vært klar over dette regelverket før han kom med forslaget til meg. Hadde jeg vært klar over dette ville jeg helt klart lagt inn bud på hele eiendommen. Han har sågar kontaktet oss nå i sinere tid og tilbudt oss å leie deler av det omtalte arealet som parkeringsplass for en billig penge, skriver Øverli i sitt brev til kommunen.

Han har lagt ved en e-post fra Mølmen, der har foreslår denne løsningen. Øverli ønsker å kjøpe deler av det omnevnte arealet.

Omregulert

30. mai 2012 fikk Lesja kommune et brev fra Mølmen, der han ytret ønske om å kjøpe tilleggsareal til sin eiendom på Lesjaskog. Dette salget ble godkjent av kommunestyret 10. juni samme år. Den 8. mai i år kommer det et brev til Lesja kommune fra Vidar Øverli. Han forteller at han hadde blitt kontaktet av Mølmen i forkant av salget, som ikke ville han han skulle legge inn bud. Dette fordi han mente tomten ville gå til en lavere sum dersom det bare var en budgiver. Øverli skulle heller få kjøpe areal av Mølmen i ettertid. Eiendommen er rundt 15 dekar. Det var egulert til boligformål, men ble før salget regulert til LNF-omårde. Mølmen kjøpte eiendommen for 151 000 kroner. Lesja kommune ønsket ikke å selge området på det frie marked, men ga tilbudet til de tre tilstøtende grunneierne for at det kunne sammenføyes med deres eiendom.

Sterke reaksjoner

Saken var orienteringssak på forrige kommunestyremøte

- Øverli var ikke part i denne saken ved budrunden. Dette er noe som har skjedd senere, det var bare meg og to andre grunneiere som hadde anledning til å gi bud. Det var bare jeg som ga inn bud, og jeg hadde ingen avtale med de andre. Jeg ser i ettertid at vedlagte e-post ikke burde vært sendt, sa Mølmen til kommunestyret da referatsaken ble lagt fram på møtet 18. juni.

- Som folkets tillitsvalgte forventes det at vi til enhver tid opptrer korrekt, rettferdig og uegennyttig, er ærlige og er åpne om våre handlinger, også hvis vi ubevisst eller uforvaren skulle tre feil. Å bevisst gjøre feil, forventer og forlanger vi at ikke skal skje. Det hører med til vår rolle å alltid handle for kommunens og innbyggernes beste, det skal vi alltid ha i ryggmargen når vi handler i saker der vi selv og kommunens innbyggere er motparter. Dette handler om sunn fornuft og god dømmekraft. Vi har meget lav terskel i Høyre for i hvilken grad folkevalgte kan opptre i strid med god moral og uegennytte, og denne saken er langt over grensen for det som anses for passende for våre tillitsvalgte, sa Hanne Alstrup Velure, leder i Lesja Høyre, til kommunestyret i Lesja.

Ingen ekskludering

Hun presiserer at det er en suspendering, og ikke en eksludering.

- Mølmen er suspendert fra møtene i gruppa, men han sitter fortsatt for Høyre i kommunestyret og er medlem i Høyre. Han står også på valglisten. Denne suspensjonen har ingenting å gjøre med behandlingen i kontollutvalget. Dette er et etisk spørsmål og et tillitsspørsmål. Vi må reagere, det hadde ellers vært et dårlig signal å sende til innbyggerene , sier Velure til Vigga onsdag.

- Høyre tar saken på største alvor, og det er bra. Dette er oppførsel som er uakseptabel av kommunestyrerepresentant, vi blir fulgt med. Jeg oppfatter at dette tydelig er gjort i egen vinnings hensikt. Slik jeg vurderer det blir det vanskelig når kommunestyrerepresentant presser ned prisen i hensikt på egen vinning, sa ordfører Steinar Tronhus.

Einar Utgaard uttale seg til kommunestyret, på vegne av Senterpartiet i Lesja.

- Vi tar avstand fra denne handlingsmåten. Det må vi ha med oss i hverdagen. Vi har fått redegjøring fra rådmannen, og nå registrerer jeg at Arne Mølmen kommer med en redegjørelse som ikke stemmer overens med den, sa han.

Det var ordføreren som foreslo at denne saken sendes til kontrollutvalget, noe alle sluttet seg til. Nestleder i kontrollutvalget, Bengt Flagestad, synes dette var en merkelig behandling av saken.

- Den burde vært sendt til kontrollutvalget før den ble diskutert i kommunestyret. Det er ikke slik vi pleier å gjøre det i Lesja, vi skal ikke kjefte på folk først og undersøke saken etterpå. Feil skal selvfølgelig rettes opp, men folk skal også behandles med respekt, sa Flagestad til Vigga etter kommunestyremøtet.

Dette er eiendommen det dreier seg om, ved Mølmsåa på Lesjaskog. Arne Mølmens eiendom ligger nedenfor det omtalte arealet. Vidar Øverlis eiendom ligger til høyre ovenfor arealet, som nå tilhører Arne Mølmen.