Oppland fylkeskommune ønsker å nedklassifisere flere vegstrekninger. Dette vil si at det er kommunen som skal overta eierskapet av dem. I gjengjeld skal fylket overta ansvaret for fortau, belysning og gang- og sykkelveger som kommunene i dag har ansvar for langs fylkesveger.

– Det skal foregå et bytte, der målet er at begge parter skal gå i null, sier Lundby.

I august kommer han til Lesja og Dovre for å ta en befaring på vegstrekningene. I Lesja er det fv. 519 Øverbygdsvegen på Lesjaskog og fv. 517 Rånåvegen som flkeskommunene øsnker å nedklassifisere. I tillegg er det en strekning ved Bjorli stasjon.

– Mange av disse vegene har ikke en trafikk som tilsier at de skal være fylkeskommunale, med en årsdøgntrafikk på under 300, sier Lundby.

Det er ikke bare i våre kommuner dette arbeidet er i gang. I 14 kommuner i Oppland jobber de fortsatt med dette, i to kommuner er arbeidet avsluttet fordi partene ikke klarte å komme til enighet.

Lundby sier befaringene er viktig fordi kommunene ikke skal overta veger som ikke er i god stand.

– Dette er gjerne smalte veger, og man skulle nok sett de hadde bedre dekke. Men de skal være i en slik stand at kommunene skal slippe å gjøre noe annet enn vanlig drift og vedlikehold på vegene de første tre til fem årene, sier Lundby.

Samtidig som fylket foreslår å nedklassifisere veger til kommunale veger, har Lesja kommune foreslått enkelte kommunale vegstrekninger skal nedklassifiseres til å være private. Dette gjelder blant annet Auravegen og vegen over Bøleira.