Fagarbeidarar innan helsefag har no moglegheit til vidareutdanning på fagskulenivå, når Karrieresenteret Opus startar opp studium innan miljøarbeid.

Fagutdanninga er tenkt for fagarbeidarar som jobbar med menneskje med funksjonsnedsetjing, og har opptak fram til 1.oktober.  Det er fagskulen i Gjøvik som saman med Orme ressurs- og fagskule i Sør-Trøndelag tilbyr utdanninga, som går over to år. Karrieresenteret Opus er tilretteleggjar og har rettleiaransvaret.